6. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

26. 6. 2023

Glasovanje

AMANDMA župana: V 28. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita: »(3) Štipendija za nadarjene za izobraževanje v Republiki Sloveniji se izplačuje mesečno, najpozneje do 15. dne v mesecu za tekoči mesec, štipendija za nadarjene za študij v tujini pa se izplača v enkratnem znesku za tekoče študijsko leto. (4) Štipendija za nadarjene se izplačuje za vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen: – v zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja, ko se za meseca julij in avgust ne izplača, ter – v zaključnem letniku študija, ko se izplačilo zaključi z zadnjim mesecem študijskega leta oziroma zadnjim mesecem zaključka izobraževanja, če se izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu.«.