6. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

26. 6. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3. Poročilo župana
4. Kadrovske zadeve
5. b) Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2023
5. c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2023
5. d) Predlog sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla –prodajne pogodbe za nepremičnine parc. št. 1563/14, 1563/15, 1563/18, 1556/54, 1556/21, 1556/48, 1556/51, 1556/23, 1556/55, 1556/56, 1556/58, 1556/60, vse k. o. 2706 Zelena jama
8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
10. Predlog Strategije digitalnega razvoja Mestne občine Ljubljana v obdobju 2023 – 2027
12. Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2023 iz naslova povečanega obsega dela
13. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA
14. a) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 iz naslova povečanega obsega dela
14. b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije in njenima namestnikoma
15. a) Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Vrtca Viški vrtci
17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta
18. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče
20. Diskriminacija predstavnika katoliške cerkve na slavnostni seji mestnega sveta dne 9. 5. 2023 ter sprejem pravila o določitvi sedežnega reda za predstavnike največjih verskih skupnosti na slavnostnih sejah mestnega sveta in drugih prireditvah Mestne občine Ljubljana