6. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

26. 6. 2023

Transkript seje

Dober dan želim. Spoštovane svetnice, svetniki. Pričenjamo 6. sejo Mestnega sveta MOL. Navzočih je 33 svetnic in svetnikov. Odsotnost so opravičili Jožef Horvat, Jasminka Dedić, Kostja Židan, Marta Bon, Marko Maver. Smo sklepčni. Mestni svet lahko prične z delom. Prijazno prosim, da izklopite mobilne telefone, da se ne moti delo mestnega sveta. Prehajamo na predlog dnevnega reda 6. seje mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki ste ga prejeli s sklicem seje. Obveščam vas, da na podlagi mnenja Odbora za urejanje prostora s predlaganega dnevnega reda 6. seje umikam 18. točko z naslovom Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče. O tej točki ne bomo glasovali, ker jo pač umikam. In še to povem, to delam zato, ker je odbor napovedal, napisal, da točko ne umika, ampak samo prestavljamo na naslednjo sejo, ko bomo pojasnili vse to, kar je potrebno. Potem drugo, prejeli ste tudi po sklicu seje predlog gospe Jasminke Dedić za umik predlagane 9. točke z naslovom Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek in pa tudi predlog Svetniškega kluba Liste Zorana Jankovića za umik predlagane 19. točko z naslovom Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, uradno prečiščeno besedilo s predlogom za hitri postopek ter 20. točke z naslovom Diskriminacija predstavnika Katoliške cerkve na slavnostni seji mestnega sveta dne 9. 5. 2023 ter sprejem pravila o določitvi sedežnega reda za predstavnike največjih verskih skupnosti na slavnostnih sejah mestnega sveta in drugih prireditvah Mestne občine Ljubljana. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Gospod Primc, izvolite.

Jaz moram reči, da sem zelo nezadovoljen, da Lista Zorana Jankovića ponovno opoziciji onemogoča, da bi na sejah mestnega sveta debatirali o temah, ki so pomembne tudi za opozicijo. Moram pa povedati, da sta obrazložitvi obeh predlogov za umik neresnični. Če se najprej dotaknem predloga za umik točke dnevnega reda glede diskriminacije predstavnika Katoliške cerkve moram reči, da je v celoti celo lažna, ker predstavnik Katoliške cerkve se je opravičil, se pravi, tajnik nadškofa Zoreta se je opravičil in je napovedal, da ga ne bo. In škof Jamnik je potrdil svojo udeležbo. Tako, da najmanj kar bi od protokola pričakoval je, da bi pač govoril resnico. Druga stvar je pa v zvezi z--

Hvala lepa. Gospa Sojar, izvolite.

Hvala lepa za besedo. Dober dan. Moram reči, oziroma želim povedat, da bom glasovala proti umiku točke, devete točke, ki govori o koncesijah, ker smo v stranki NSi za to in podpiramo vse možne rešitve in vse deležnike, ki izboljšujejo možnost dostopa do zdravstvenih storitev in koncesija je pač tudi ena izmed njih. Hvala.

Hvala lepa. Gospod Čerin.

Obrazložitev k umiku 19. in 20. točke. Igor Pirkovič, vzhajajoča zvezda nacionalne televizije je pred nekaj meseci o največjem kohezijskem infrastrukturnem projektu v Sloveniji v svoji objektivnosti vprašal predlagatelja 19. in 20. točke - poslušajte zakaj se pa vi zdaj vtikate toliko v tole, kje ste bili pa leta nazaj, ko se je ta zadeva začela? In seveda on ni imel kaj pametnega za odgovoriti. Tako kot nima kaj pametnega za povedat pri 3. zapored uvrstitvi 106. člena na sejo Mestnega sveta, o kateri je bila že razprava, je bilo že odločeno, in drugič ob protokolarnem dnevnem redu, ki je stvar protokola, ne pa mestnega sveta. To je zloraba demokracije. Hvala lepa.

Hvala lepa. Zaključujem z razpravo o dnevnem redu. Prosim? Ne, nekaj ste hoteli, gospod Primc? Ne morete. Namesto, da tam zunaj, bi se naučili kaj pravi pravilnik o delovanju. Najprej ugotavljam navzočnost po celotni točki dnevnega reda. Rezultat navzočnosti: 32.

Glasovanje najprej poteka O PREDLOGU gospe Dedić za spremembo dnevnega reda, ki predlagam, da jo ne sprejmemo. Predlog pravi: Mestni svet MOL sprejme predlog, da se predlagana 9. točka z naslovom Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek umakne z dnevnega reda 6. seje mestnega sveta.

Prosim za vaš glas.

5 ZA,

26 PROTI.

Ni sprejeto.

Potem prehajamo na glasovanje o PREDLOGU Svetniškega kluba Liste Zorana Jankovića za spremembo dnevnega reda, ki pravi: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 19. točka z naslovom Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, uradno prečiščeno besedilo s predlogom za hitri postopek umakne z dnevnega reda 6. seje Mestnega sveta. Predlagam, da to potrdimo.

Prosim za vaš glas.

27 ZA,

7 PROTI.

Lepa hvala.

In glasujemo še o drugem PREDLOGU LZJ, ki pravi: Mestni svet MOL sprejme predlog, da se predlagana 20. točka z naslovom Diskriminacija predstavnika Katoliške cerkve na slavnostni seji mestnega sveta dne 9. 5. 2023 ter sprejem pravila o določitvi sedežnega reda za predstavnike največjih verskih skupnosti na slavnostnih sejah mestnega sveta in drugih prireditvah Mestne občine Ljubljana umakne z dnevnega reda 6. seje Mestnega sveta. Predlagam, da se ta točka tudi, da se ta predlog sprejme.

25 ZA,

2 PROTI.

Sprejeto. Hvala lepa.

Sedaj glasujemo o DNEVNEM REDU današnje seje: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog dnevnega reda 6. seje mestnega sveta skupaj z izglasovanimi točkami.

Prosim za vaš glas.

24 ZA,

5 PROTI.

Sprejeto.

Gremo na zapisnik prejšnje seje.

AD 1. POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Razprava o zapisniku 5. seje. 5. seje, izvolite, gospod Primc.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 9. točka z naslovom »Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek« umakne z dnevnega reda 6. seje mestnega sveta.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 19. točka z naslovom »Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. L. RS, št. 31/21) s predlogom za hitri postopek« umakne z dnevnega reda 6. seje mestnega sveta.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 20. točka z naslovom »Diskriminacija predstavnika Katoliške cerkve na slavnostni seji mestnega sveta dne 9. 5. 2023 ter sprejem pravila o določitvi sedežnega reda za predstavnike največjih verskih skupnosti na slavnostnih sejah mestnega sveta in drugih prireditvah Mestne občine Ljubljana« umakne z dnevnega reda 6. seje mestnega sveta.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 6. seje mestnega sveta skupaj s spremembami.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da predlog dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - dopolnitev 1. člena Poslovnika MOL - sprejme po hitrem postopku.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Dopolnitve Poslovnika Mestne občine Ljubljana - dopolnitev prvega odstavka 1. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Jaz moram reči da, jaz sem zgrožen. Kako se lahko zapiše sklep, ki naj bi ga jaz predlagal? Mestni svet uredi, da se slika izboljša tako, da bodo na sliki vsi vidni. Poglejte si magnetogram, pa boste videli, a sem jaz tak sklep res predlagal. In piše, da sem jaz predlagal ta sklep. Jaz takega sklepa nisem predlagal. Zato predlagam, da se zapisnik popravi tako, da se navede moj dejanski predlog sklepa, ki je bil - kvaliteta slike prenosov in posnetkov sej mestnega sveta naj se izboljša tako, da bodo ljudje lahko to gledali v skladu s sodobno tehnologijo. To je bil sklep, ki sem ga jaz predlagal in to je razvidno iz magnetograma. Vi pa napišete, da sem jaz rekel, mestni svet uredi, da se slika izboljša tako, da bodo na sliki vsi vidni. Se pravi, ugotovi naj se, da jaz takega sklepa nisem predlagal in da sem zahteval, in to še vedno zahtevam, da se slika izboljša tako, da ljudje po 10 minutah gledanja ne bodo dobili migrene, ker točno tako je. Slika je take kvalitete kot najslabšega televizorja pred 40 leti. To je nedopustno in Mestna občina Ljubljana, sem šel preveriti ima najslabšo kvaliteto sliko prenosov sej od vseh občin v Sloveniji, se pravi, najmanjša občina v Sloveniji ima boljšo kvaliteto prenosa slike. Hvala lepa. Sramota.

Ostala bo ta kvaliteta slike, ker ne bomo zapravljali denar, da se nekdo promovira sam, saj ste zunaj tam, pa vas bodo posneli tako, da ugotavljam navzočnost po tej točki. Rezultat navzočnosti: 38.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 29. maja 2023.

Prosim za vaš glas.

31 ZA,

1 PROTI.

Sprejeto, hvala lepa.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 29. maja 2023.

Proceduralno. Glejte, o mojem sklepu se ni glasovalo.

Tudi ne bomo. O sklepu, ki ga niste predlagali, niste dali proceduralno prej, ste samo imeli pripombe na zapisnik in, ker niste rekli proceduralno, se ne bo o njemu glasovalo. Zelo jasno. Še enkrat svetujem pravilnik brati, mogoče kar na megafonu, pa se bomo vsi naučili.

AD 2. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE

Gradivo ste prejeli. Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslala ga. Tina Bregant glede izobraževanja prvošolcev v prostorih Tehnološkega parka. Vprašanja in pobude so poslali Svetniški klub Levica glede parkirišč v MOL, g. Primc glede evidence večstanovanjskih stavb z dvigali, Svetniški klub SDS glede prometne varnosti na območju Brda, za ureditev stanja v zvezi z izvajanjem metadonske dejavnosti v ZD Ljubljana, Metelkova, ga. Katja Damij glede odbora za digitalizacijo, ga. Dedić glede dostopa do Urbinfo2010 in poplavne varnosti na cestnem prepustu iz Malega grabna do Barja, ga. Petra Blajhribar Kubo glede kavcijskega sistema JZ Šport Ljubljana, ga. Tina Bregant glede tehnične ustreznosti kanala C0 in ga. Sojar glede križišča na Šestovi ulici. Prejeli ste tudi odgovore na vprašanja s 5. seje. Ustno predstavitev dajem gospe Bregant, 3 minute, izvolite.