4. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

17. 4. 2023

Glasovanje

I. V Svet Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA se kot predstavniki Mestne občine Ljubljana imenujejo: - dr. Marta BON - Grega HEMLER - Marko KOLENC - mag. Samo LOGAR - Boris MAKOTER II. V Svet Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA se kot predstavnik izvajalcev letnega programa športa imenuje: Rasto ODERLAP. III. Mandat imenovanih traja pet let in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.