4. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

17. 4. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3. Poročilo župana
4. Kadrovske zadeve
5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana
5. b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2023
6. a) Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2023
5. c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2023
6. b) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2023
6. c) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – prodajne pogodbe za nepremičnine, zemljišča s parc. št. 753/2, parc. št. 753/3, parc. št. 753/4, parc. št. 753/16, parc. št. 753/19, parc. št. 754/18, parc. št. 760/1, parc. št. 760/20, parc. št. 761 in parc št. 762/2, vse k.o. 1772 Slape
6. d) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – kupoprodajne pogodbe za nepremičnino – posamezni del št. 6 v stavbi št. 69, k. o. 1728 Ljubljana mesto v skupni izmeri 119,40 m2 na naslovu Ciril Metodov trg 21 v Ljubljani
8. b) Predlog Poročila o uresničevanju Stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022 za leto 2022
8. d) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
9. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost in ocena delovne uspešnosti direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2022
13. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana
14. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici in pomočnicama direktorice Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana za leto 2022
15. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja OPPN 386 Poslovna cona Litostroj
17. Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - črtanje 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. l. RS, št. 31/21) s predlogom za hitri postopek