3. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 3. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 484 Cesta v Sadinjo vas skupaj s pripombami.