3. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 3. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 2. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3. Poročilo župana
4. Kadrovske zadeve
6. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 iz naslova povečanega obsega dela
8. Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicam in ravnatelju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Vrtca Črnuče, Vrtca dr. France Prešeren, Vrtec Galjevica, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca Jarše, Vrtca Jelka, Vrtca Kolezija, Vrtca Ledina, Vrtca Miškolin, Vrtca Mladi rod, Vrtca Mojca, Vrtca Najdihojca, Vrtca Otona Župančiča, Vrtca Pedenjped, Vrtca Pod Gradom, Vrtca Šentvid, Vrtca Trnovo, vrtca Viški vrtci in Vrtca Vodmat iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023
9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban
11. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA
12. Predlog Odloka o spremembi Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek
13. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 65 Fakultete ob Biotehniškem središču
14. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja urejanja ŠP 4/1-1-Avtotehna (za F30a)
15. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora (za del prostorske enote P2)