3. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 3. 2023

Glasovanje

AMANDMA svetnice ge. dr. Jasminke DEDIĆ: Črtajo se tri alineje 2. člena Sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora RŽ-155, ki se glasijo: - rušitev severne, južne in vzhodne fasade obstoječe hotelske stavbe in izgradnja novega objekta, pri čemer je treba upoštevati smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine; - da na severni strani pritlična etaža glavnega objekta hotela, ki je zaradi nagiba terena delno nad in delno pod terenom, sega čez gradbeno mejo (GM), - na zahodni strani gradnja glavnega objekta hotela do meje med EUP RŽ-155 in RŽ-138 ter. Četrta alineje 2. člena Sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora RŽ-155 s tem postane prva alineja 2. člena.