3. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 3. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predloge sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicam in ravnatelju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Vrtca Črnuče, Vrtca dr. France Prešeren, Vrtec Galjevica, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca Jarše, Vrtca Jelka, Vrtca Kolezija, Vrtca Ledina, Vrtca Miškolin, Vrtca Mladi rod, Vrtca Mojca, Vrtca Najdihojca, Vrtca Otona Župančiča, Vrtca Pedenjped, Vrtca Pod Gradom, Vrtca Šentvid, Vrtca Trnovo, vrtca Viški vrtci in Vrtca Vodmat iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023.