Išči

odloke, glasovanja, svetnike, svetniške klube ali njihove govore

i

Nastopi, v katerih je bil iskalni niz izrečen

17. 10. 2022, 36. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL)

Odloki, ki vsebujejo iskalni niz

Brez zadetkov.

Glasovanja, ki vsebujejo iskalni niz

17. 10. 2022, 36. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL)
16. 5. 2022, 32. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL)

AMANDMA Odbora za varstvo okolja: V LEK MOL – AKCIJSKI NAČRT se v poglavju 2.2.1.2. UKREPI NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE v tabeli pri ukrepu št. 18 (strani 26 in 27) besedilo spremeni tako, da se glasi: » Št. ukrepa 18 Dvig deleža OVE v javnih stavbah in večstanovanjskih Ime ukrepa stavbah z javnimi neprofitnimi najemnimi stanovanji v lasti JSS MOL priključenih na plinovodno omrežje Predviden je dvig deleža OVE z nakupom biometana za javne stavbe v upravljanju MOL in večstanovanjske stavbe z javnimi neprofitnimi najemnimi stanovanji v lasti JSS MOL, ki so priključene na plinovodno omrežje in za ogrevanje uporabljajo kurilne naprave na zemeljski plin. Javne stavbe in večstanovanjske stavbe z javnimi neprofitnimi najemnimi stanovanji v lasti JSS MOL bodo Kratek opis ukrepa imele od leta 2024 do leta 2029 na nivoju letne porabe vsaj 15 % obnovljivega plina, od leta 2030 naprej pa vsaj 30 % obnovljivega plina. Skupna raba ZP v javnih stavbah MOL znaša 25.823 MWh, kar pomeni, da bo do leta 2029 iz plinovodnega omrežja ob nespremenjeni rabi glede na povprečje zadnjih treh let dobavljenega 3.874 MWh plina obnovljivega izvora. Do leta 2030 pa 7.747 MWh oz. 30 % celotne rabe. javne občinske stavbe in večstanovanjske stavbe z javnimi Področje ukrepanja neprofitnimi najemnimi stanovanji v lasti JSS MOL Instrument politike obnovljivi viri energije/učinkovita raba energije Izvor ukrepa lokalni organ Energetika Ljubljana oz. dobavitelj plina/MOL (izvedba Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa ustreznega nakupa plina) Št. ukrepa 18 Dvig deleža OVE v javnih stavbah in večstanovanjskih Ime ukrepa stavbah z javnimi neprofitnimi najemnimi stanovanji v lasti JSS MOL priključenih na plinovodno omrežje Začetek ukrepa 2024 Zaključek ukrepa - Skupaj z DDV / sredstva lokalnega / organa Ocena javni nacionalni stroškov (€) viri / skladi/programi EU skladi in programi / privatni viri / prihranki energije / (MWh/leto) Pričakovani proizvodnja energije iz rezultati obnovljivih virov / (MWh/leto) zmanjšanje CO2 (t CO2/leto) 725,78 t CO2 (15 %) oz. 1.451, 57 t CO2 (30 %) «.

68.88888888888889% votes for
0% votes against
0% votes abstained
31.11111111111111% not present
0% did not vote
31
 
0
 
0
 
14
 
11. 4. 2022, 31. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL)

AMANDMA župana: V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« črta celotno besedilo podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ŠI-563, ki se glasi: »ŠI-563 VIŠINA OBJEKTOV do P+3 URBANISTIČNI Na zemljiščih izven gradbenih meja gradnje novih objektov POGOJI niso dopustne, razen objektov, navedenih v 12. členu odloka OPN MOL ID. Ohraniti je treba obstoječi drevored ob Adamičevi ulici. Površina gradbene parcele stavbe je lahko največ 550,00 m2.« V grafičnem delu predloga odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«: − spremenijo namenska raba, tip objekta in pogoji priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo iz CU.V;2 (osrednja območja centralnih dejavnosti, visoka prostostoječa stavba, obveznost priključevanja) v CDo.C;2 (osrednja območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje, svojstvena stavba, obveznost priključevanja) in sicer tako, da se izbrišeta meja in oznaka enote urejanja prostora ŠI-563 CU.V;2, območje enote urejanja prostora ŠI-563 pa priključi enoti urejanja prostora ŠI-392 CDo.C;2 in − izbrišejo gradbene meje na zemljišču parc. št. 323/298 k. o. Zgornja Šiška. AMANDMA Svetniškega kluba Levica: V prilogi 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja se v celoti črta urbanistični pogoj, ki se glasi: ŠI-563: Višina objektov do P+3. Urbanistični pogoj: Na zemljiščih izven gradbenih meja gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih v 12. členu odloka OPN MOL ID. Ohraniti je treba obstoječi drevored ob Adamičevi ulici. Površina gradbene parcele stavbe je lahko največ 550,00 m2. Skladno s tem amandmajem se uskladijo tekstualni del odloka s prilogami, grafični del in karte namenske rabe prostora. Namenska raba zemljišča naj se ne spremeni. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: V Prilogi 1 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« (ki nadomešča veljavno po določilih 56. člena Predloga Odloka) se črta odstavek, ki se nanaša na EUP ŠI-563, tako da se črta celotno besedilo, ki se glasi »ŠI-563, VIŠINA OBJEKTOV do P+3, URBANISTIČNI POGOJI Na zemljiščih izven gradbenih meja gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih v 12. členu odloka OPN MOL ID. Ohraniti je treba obstoječi drevored ob Adamičevi ulici. Površina gradbene parcele stavbe je lahko največ 550,00 m2.« Na Karti grafičnega dela OPN MOL ID št. 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« (ki nadomešča veljavno po določilih 57. člena predloga odloka) se za novo enoto urejanja prostora z oznako EUP ŠI-563: − brišejo »gradbene črte stavbe«, ki se nanašajo na večstanovanjsko stavbo, − brišejo oznake »ŠI-563 CU.V,2«, ki se nanašajo na novo ustanovitev EUP, podrobnejšo namensko rabo prostora osrednja območja centralnih dejavnosti, tip objekta visoka prostostoječa stavba in okoljevarstveni pogoj obveznost priključevanja na okoljsko in energetsko javno infrastrukturo, − na zadevnem delu parcele št. 323/297, k. o. Zgornja Šiška ohranijo oznake »ŠI-392 CDo.C,2«, ki se sicer nanašajo na celoto izvorne EUP, podrobnejšo namensko rabo prostora območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje, tip objekta svojstvena stavba in okoljevarstveni pogoj obveznost priključevanja na okoljsko in energetsko javno infrastrukturo.

71.11111111111111% votes for
0% votes against
0% votes abstained
28.888888888888886% not present
0% did not vote
32
 
0
 
0
 
13
 

AMANDMA župana: (PONOVITEV GLASOVANJA) V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« črta celotno besedilo podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ŠI-477, ki se glasi: »ŠI-477 URBANISTIČNI POGOJI Dopustna je novogradnja objekta višine do P+3 v okviru gradbenih črt.« V grafičnem delu predloga odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« na območju enote urejanja prostora ŠI-477 izbrišejo gradbene meje na zemljiščih parc. št. 323/43 in parc. št. 323/483, obe k.o. Zgornja Šiška. AMANDMA Svetniškega kluba Levica: V prilogi 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja se v celoti črta urbanistični pogoj, ki se glasi: ŠI-477: Dopustna je novogradnja objekta višine do P+3 v okviru gradbenih črt. Skladno s tem amandmajem se uskladijo tekstualni del odloka s prilogami, grafični del in karte namenske rabe prostora. Namenska raba zemljišč naj se ne spremeni. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: V Prilogi 1 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« (ki nadomešča veljavno po določilih 56. člena Predloga Odloka) se črta odstavek, ki se nanaša na EUP ŠI-477, tako da se črta celotno besedilo, ki se glasi »ŠI-477 URBANISTIČNI POGOJI Dopustna je novogradnja objekta višine do P+3 v okviru gradbenih črt.« Na Karti grafičnega dela OPN MOL ID št. 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« (ki nadomešča veljavno po določilih 57. člena predloga odloka) se v enoti urejanja prostora z oznako EUP ŠI-477 brišeta zarisa gradbenih črt objektov na zemljiščih s parc. št. 323/43 in s parc. št. 323/483, obe k. o. Zgornja Šiška;

73.33333333333333% votes for
0% votes against
0% votes abstained
26.666666666666668% not present
0% did not vote
33
 
0
 
0
 
12
 

AMANDMA župana: V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« črta celotno besedilo podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ŠI-477, ki se glasi: »ŠI-477 URBANISTIČNI POGOJI Dopustna je novogradnja objekta višine do P+3 v okviru gradbenih črt.« V grafičnem delu predloga odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« na območju enote urejanja prostora ŠI-477 izbrišejo gradbene meje na zemljiščih parc. št. 323/43 in parc. št. 323/483, obe k.o. Zgornja Šiška. AMANDMA Svetniškega kluba Levica: V prilogi 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja se v celoti črta urbanistični pogoj, ki se glasi: ŠI-477: Dopustna je novogradnja objekta višine do P+3 v okviru gradbenih črt. Skladno s tem amandmajem se uskladijo tekstualni del odloka s prilogami, grafični del in karte namenske rabe prostora. Namenska raba zemljišč naj se ne spremeni. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: V Prilogi 1 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« (ki nadomešča veljavno po določilih 56. člena Predloga Odloka) se črta odstavek, ki se nanaša na EUP ŠI-477, tako da se črta celotno besedilo, ki se glasi »ŠI-477 URBANISTIČNI POGOJI Dopustna je novogradnja objekta višine do P+3 v okviru gradbenih črt.« Na Karti grafičnega dela OPN MOL ID št. 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« (ki nadomešča veljavno po določilih 57. člena predloga odloka) se v enoti urejanja prostora z oznako EUP ŠI-477 brišeta zarisa gradbenih črt objektov na zemljiščih s parc. št. 323/43 in s parc. št. 323/483, obe k. o. Zgornja Šiška;

64.44444444444444% votes for
4.444444444444445% votes against
0% votes abstained
31.11111111111111% not present
0% did not vote
29
 
2
 
0
 
14
 

AMANDMA župana: V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« črta celotno besedilo podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ŠI-273, ki se glasi: »ŠI-273 VIŠINA OBJEKTOV do P+3 URBANISTIČNI Dopustna je novogradnja objekta. Vsa parkirna mesta je POGOJI treba zagotavljati v kletnih etažah. Med objektom in PST je dopustno urediti le zelene površine OKOLJEVARSTVENI Gradnja pod nivojem terena je dopustna po določilih 78a. POGOJI člena odloka OPN MOL ID.« V grafičnem delu predloga odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« na območju enote urejanja prostora ŠI-273: − spremenijo namenska raba, tip objekta in pogoji priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo iz SScv.V;2 (pretežno večstanovanjske površine, visoka prostostoječa stavba, obveznost priključevanja) v namensko rabo ZPp (parki), in sicer tako, da se rumena barva spremeni v zeleno, oznaka enote urejanja prostora pa spremeni iz ŠI-273 SScv.V;2 v ŠI-273 ZPp in − izbrišejo gradbene meje na zemljišču parc. št. 809/237 k.o. Dravlje. AMANDMA Svetniškega kluba Levica: V prilogi 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja se v celoti črta urbanistični pogoj, ki se glasi: ŠI-273: Višina objektov do P+3. Urbanistični pogoji: Dopustna je novogradnja objekta. Vsa parkirna mesta je treba zagotavljati v kletnih etažah. Med objektom in PST je dopustno urediti le zelene površine. Okoljevarstveni pogoji: Gradnja pod nivojem terena je dopustna po določilih 78a. člena odloka OPN MOL ID. Skladno s tem amandmajem se uskladijo tekstualni del odloka s prilogami, grafični del in karte namenske rabe prostora. Namenska raba zemljišča naj se ne spremeni. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: V Prilogi 1 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« (ki nadomešča veljavno po določilih 56. člena Predloga Odloka) se črta odstavek, ki se nanaša na EUP ŠI-273, tako da se črta celotno besedilo, ki se glasi »ŠI-273; VIŠINA OBJEKTOV do P+3; URBANISTIČNI POGOJI Dopustna je novogradnja objekta. Vsa parkirna mesta je treba zagotavljati v kletnih etažah. Med objektom in PST je dopustno urediti le zelene površine. OKOLJEVARSTVENI POGOJI Gradnja pod nivojem terena je dopustna po določilih 78a. člena odloka OPN MOL ID.« Na Karti grafičnega dela OPN MOL ID št. 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« (ki nadomešča veljavno po določilih 57. člena predloga odloka) se v enoti urejanja prostora z oznako EUP ŠI-273: − brišejo »rumena barva in gradbene črte stavbe«, ki se nanašajo na območja stanovanj in na stanovanjsko stavbo, in ohrani (vriše) »zelena barva«, ki se nanaša na območje zelenih površin, − brišejo oznake »SScv.V,2«, ki se nanašajo na podrobnejšo namensko rabo prostora pretežno večstanovanjske površine, tip objekta visoka prostostoječa stavba, okoljevarstveni pogoj obveznost priključevanja na okoljsko in energetsko javno infrastrukturo, in ohrani (vpiše) oznaka »ZPp«, ki se nanaša na podrobnejšo namensko rabo prostora parki.

60% votes for
0% votes against
0% votes abstained
40% not present
0% did not vote
27
 
0
 
0
 
18
 

Raba skozi čas

Raba po svetniških klubih