9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

1.AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2024: V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet se v okviru proračunske postavke 045119 Mestni javni promet, konto 4100 Subvencije javnim podjetjem, zagotovijo dodatna sredstva v višini 3.000.000 EUR. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika: - 4. 15. Oddelek za šport, 1805 Šport in prostočasne aktivnosti, PP 081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi, v višini 3.000.000 EUR. Zmanjšajo se sredstva namenjena sofinanciranju stroškov za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov Javnega zavoda Šport Ljubljana, ki upravlja s športnimi objekti v lasti MOL.