9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

2. AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2025: V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje, PP 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL (NRP 7560-14- 0538) se zagotovijo dodatna sredstva v višini 10.077.037 EUR. Sredstva se zagotovijo iz finančnih načrtov naslednjih proračunskih uporabnikov: - 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 13029003 Urejanje cestnega prometa, konto 045135 Parkirne površine MOL - izločitev projekta NRP 7560-21-0998 Parkirna hiša ZOO v višini 1.611.000 EUR. - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 18039005 Drugi programi v kulturi, PP 082098, Minipleks mestnega kina – Mestni kino Ajdovščina (NRP 7560-17-0711) v višini 1.671.000 EUR; - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 18029001 Nepremična kulturna dediščina, PP 082063 Ureditev območja Cukrarna v višini 4.740.037 EUR za projekt Palača Cukrarna (NRP 7560-16-0641) - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 1302 Cestni promet in infrastruktura, PP 045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL v višini 2.055.000 EUR – projekt Parkirna hiša Tržnice in prizidek k Mahrovi hiši, Krekov trg (NRP 7560-10-0262). Skladno s tem amandmajem se uskladijo omenjeni načrti razvojnih programov, drugi deli proračuna in obrazložitve.