9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

3. AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2025: V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Zdravstveno varstvo, PP 076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo, se zagotovijo dodatna sredstva v višini 528.400 EUR. Sredstva se zagotovijo iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov: - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, NRP 7560-19-0877 Nogometni center Vižmarje Brod, PP 049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL - izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo – višini 528.400 EUR. Skladno s tem amandmajem se uskladi načrt razvojnega programa, ostali deli proračuna in obrazložitve.