9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

1. AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2024: V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Zdravstveno varstvo, PP 076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo, se zagotovijo dodatna sredstva v višini 318.600 EUR. Sredstva se zagotovijo iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov: - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, NRP 7560-19-0877 Nogometni center Vižmarje Brod, PP 049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL - izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo – višini 88.000 EUR. - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 18039005 Drugi programi v kulturi, PP 081089 Nogometno atletska tribuna Kodeljevo (NRP 7560-23-1106) v višini 80.000 EUR. - 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, NRP 7560-23-1100 Prenova stavbe ob Rozmanovi, PP 082107 v višini 150.600 eur. Skladno s tem amandmajem se uskladijo načrti razvojnih programov, ostali deli proračuna in obrazložitve.