15. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

1. 7. 2024

Glasovanje

DNEVNI RED PREDLOG župana za spremembo dnevnega reda: Dnevni red 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se razširi z novo 17. točko dnevnega reda z naslovom »Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - kupoprodajne pogodbe za nezazidana stavbna zemljišča s parcelno št. 864/32, 864/38 in 885/1 vse v k. o. 1722 Trnovsko predmestje«.