15. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

1. 7. 2024

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3. Poročilo župana
4. Kadrovske zadeve
6. Predlog Sklepa o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2023
7. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana«
8. Osnutek Odloka o poimenovanju parka in ulic na območju Mestne občine Ljubljana
9. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek
10. a) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici in strokovni direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2022
10. b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici in strokovni direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2023, namestniku direktorice - članu uprave za informatiko za obdobje od 4. 10. 2023 do 31. 12. 2023 in namestniku direktorice - članu uprave za ekonomiko poslovanja za obdobje od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2023
11. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 65 Fakultete ob Biotehniškem središču
12. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 184 Pod Šmarno goro
13. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 299 Vožarski pot – del
14. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o stanju izvedenosti projektov Trajnostne urbane strategije 2014 – 2030