12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Glasovanje

I. V Nadzorni svet Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. se imenujeta: dr. Marko MAVER in Miha VERBIČ. II. Mandat imenovanih traja štiri leta in prične teči s 26. 3. 2024.