12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3. Poročilo župana
5. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek
8. Osnutek Odloka o razglasitvi Galerije DESSA na Židovski stezi 4 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
10. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana za leto 2024 iz naslova povečanega obsega dela
11. a) Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicam in ravnateljem v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih: Osnovna šola Božidarja Jakca, Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Osnovna šola Dravlje, Osnovna šola Franceta Bevka, Osnovna šola Hinka Smrekarja, Osnovna šola Kašelj, Osnovna šola Kolezija, Osnovna šola Ledina, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Majde Vrhovnik, Osnovna šola Martina Krpana, Osnovna šola Milana Šušteršiča, Osnovna šola Mirana Jarca, Osnovna šola Miška Kranjca, Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja, Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola Nove Jarše, Osnovna šola Savsko naselje, Osnovna šola Sostro, Osnovna šola Spodnja Šiška, Osnovna šola Šentvid, Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Osnovna šola Toneta Čufarja, Osnovna šola Vič, Osnovna šola Vodmat, Osnovna šola Vrhovci, Osnovna šola Zadobrova in Osnovna šola Zalog iz naslova povečanega obsega dela za leto 2024
11. b) Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicam in ravnatelju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Vrtca Črnuče, Vrtca dr. France Prešeren, Vrtec Galjevica, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca Jarše, Vrtca Jelka, Vrtca Kolezija, Vrtca Ledina, Vrtca Miškolin, Vrtca Mladi rod, Vrtca Mojca, Vrtca Najdihojca, Vrtca Otona Župančiča, Vrtca Pedenjped, Vrtca Pod Gradom, Vrtca Šentvid, Vrtca Trnovo, vrtca Viški vrtci, Vrtca Vodmat in Vrtca Vrhovci iz naslova povečanega obsega dela za leto 2024
12. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jarše
13. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, Vl-372, Vl-374 in VI-672)
14. Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - Kupoprodajne pogodbe za nepremičnine v k. o. 1727 Poljansko predmestje
15. Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla Menjalne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 888/25, parc. št. 888/29, parc. št. 888/32, parc. št. 890/50, parc. št. 890/52, parc. št. 890/53, parc. št. 890/55 in parc. št. 890/56, vse k.o. 1722 Trnovsko predmestje
16. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora na območju UKC Ljubljana v EUP KL-94 in KL-95
17. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora TR-310
18. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 457 Drevesnica ob Litijski cesti in 120 Litijska od Kajuhove do vzhodne AC – del
20. Pobuda za takojšnjo trajno ustavitev gradnje in vseh aktivnosti za zagon kanala C0 zaradi trajne nevarnosti za zastrupitev pitne vode in ogrožanja zdravja občank in občanov ter zagotovitev ukrepov, da čistilna naprava Brod ne bo več zastrupljala Save
21. Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. L. RS, št. 31/21) s predlogom za hitri postopek
22. Predlog spremembe ODLOKA o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana člena (Uradni list RS, št. št. 8/17, 14/19, 16/21, 184/21, 137/22, 61/23 in 109/23) - sprememba prvega odstavka 3. člena s predlogom za hitri postopek