12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Glasovanje

I. Andreju KOSTELCU preneha mandat člana Sveta Gimnazije Moste. II. V Svet Gimnazije Moste se za predstavnika Mestne občine Ljubljana i m e n u j e Marko KLEMENC. Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta gimnazije.