12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 457 Drevesnica ob Litijski cesti in 120 Litijska od Kajuhove do vzhodne AC – del skupaj s pripombami.