11. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

5. 2. 2024

Glasovanje

AMANDMA Odbora za urejanje prostora: V predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta 374 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod se pika na koncu tretjega odstavka 12. člena nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi: »- na severno fasado bloka, ki meji na nadstrešnico nad uvozno-izvozno klančino ni dopustno orientirati naslednjih prostorov: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja in otroška soba.«