11. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

5. 2. 2024

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3. Poročilo župana
5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana
6. a) Predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2022
6. b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2024 iz naslova povečanega obsega dela
7. Predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., za leto 2024
10. Predlog sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – Prodajna pogodba za nepremičnine s parc. št.: 1563/14, 1563/15, 1563/18, 1556/21, 1556/23, 1556/48, 1556/51, 1556/54, 1556/55, 1556/56, 1556/58, 1556/60, 1556/62, 1556/63, 1556/65 in 1562/163, vse k. o. 2706 Zelena jama
11. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 374 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod
12. Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. L. RS, št. 31/21) s predlogom za hitri postopek
13. Predlog spremembe ODLOKA o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana člena (Uradni list RS, št. št. 8/17, 14/19, 16/21, 184/21, 137/22, 61/23 in 109/23) - sprememba prvega odstavka 3. člena s predlogom za hitri postopek