11. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

5. 2. 2024

Glasovanje

I. V Svet Zavetišča za zapuščene živali s e i m e n u j e: Breda HROVATIN, predstavnica Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. II. Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavetišča.