9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3. Poročilo župana
4. Kadrovske zadeve
5. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2022 in projektov v izvajanju
6. b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2023
6. c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2023
6. d) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - prodajne pogodbe za nepremičnino - prostori v stavbi na naslovu Rimska cesta 3, v Ljubljani, ki stoji na parceli št. 306, k. o. 1721 - Gradišče I
7. b) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2024
7. c) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2024
7. e) Predlog Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2025
7. f) Predlog Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2025
8. a) Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2023
8. b) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2024
10. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje javne službe v lekarniški dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek (UMIK)
11. Predlog dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana – dopolnitev 1. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. L. RS, št. 31/21) – drugič, dopolnjen predlog - s predlogom za hitri postopek (umik)
12. Predlog za ponovno izvajanje organiziranega prevoza v šolo in iz šole za učence s posebnimi potrebami (umik)