9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

4. AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2025: V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Socialno varstvo, PP 109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo, se zagotovijo dodatna sredstva v višini 500.000 EUR. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika: - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 18039005 Drugi programi v kulturi, PP 081089 Nogometno atletska tribuna Kodeljevo (NRP 7560-23-1106) v višini 500.000 EUR. Skladno s tem amandmajem se uskladi načrt razvojnega programa, ostali deli proračuna in obrazložitve.