9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

2. AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2025: V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet se v okviru proračunske postavke 045119 Mestni javni promet, konto 4100 Subvencije javnim podjetjem, zagotovijo dodatna sredstva v višini 3.000.000 EUR. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika: - 4. 3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, PP 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj, konto 4200 – nakup zgradb in prostorov se zmanjša za 2.800.000 EUR – z izločitvijo projekta Ulica Stare pravde 2-4 (NRP 7560-10-0013);