8. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

23. 10. 2023

Glasovanje

AMANDMA Odbora za urejanje prostora: V Predlogu Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana za prostorske enote P3b, P4, P5, P6, P10 in P12b ter za EUP PC-25 po OPN MOL ID se 2. člen, točka e) spremeni tako, da se glasi: »8. členu ZN PCL pod podnaslovom »Načrtovani posegi, predvidene dejavnosti in zmogljivosti« v trinajstem odstavku, v delu, ki določa ureditev garaž (razen parkirišč za avtobuse) v nadzemnih etažah objektov A5 in B5, in sicer tako, da se ta del nadzemnih etaž namesto ureditvi garaž nameni za avtobusno postajo (čakalnica ipd.), spremljajoče trgovsko-gostinske dejavnosti (do 10 % nadzemnih bruto etažnih površin (BEP) prostorske enote, pri čemer v BEP niso upoštevane površine, ki niso z vseh strani zaprte) in poslovno-upravne dejavnosti, ter v delu, ki določa ureditev garaž v kletnih etažah objektov A5 in B5 tako, da se poleg garaž dopusti tudi tehnične, servisne in pomožne prostore ter arhiv za potrebe dejavnosti v nadzemnih etažah;«.