8. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

23. 10. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3. Poročilo župana
4. Kadrovske zadeve
5. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek
6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana za prostorske enote P3b, P4, P5, P6, P10 in P12b ter za EUP PC-25 po OPN MOL ID
7. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče