Išči

odloke, glasovanja, svetnike, svetniške klube ali njihove govore

i

Nastopi, v katerih je bil iskalni niz izrečen

5. 2. 2024, 11. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)
18. 12. 2023, 10. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)

Odloki, ki vsebujejo iskalni niz

Brez zadetkov.

Glasovanja, ki vsebujejo iskalni niz

5. 2. 2024, 11. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)
18. 12. 2023, 10. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)
20. 11. 2023, 9. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)

2. AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2025: V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje, PP 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL (NRP 7560-14- 0538) se zagotovijo dodatna sredstva v višini 10.077.037 EUR. Sredstva se zagotovijo iz finančnih načrtov naslednjih proračunskih uporabnikov: - 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 13029003 Urejanje cestnega prometa, konto 045135 Parkirne površine MOL - izločitev projekta NRP 7560-21-0998 Parkirna hiša ZOO v višini 1.611.000 EUR. - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 18039005 Drugi programi v kulturi, PP 082098, Minipleks mestnega kina – Mestni kino Ajdovščina (NRP 7560-17-0711) v višini 1.671.000 EUR; - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 18029001 Nepremična kulturna dediščina, PP 082063 Ureditev območja Cukrarna v višini 4.740.037 EUR za projekt Palača Cukrarna (NRP 7560-16-0641) - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 1302 Cestni promet in infrastruktura, PP 045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL v višini 2.055.000 EUR – projekt Parkirna hiša Tržnice in prizidek k Mahrovi hiši, Krekov trg (NRP 7560-10-0262). Skladno s tem amandmajem se uskladijo omenjeni načrti razvojnih programov, drugi deli proračuna in obrazložitve.

13.333333333333334% votes for
55.55555555555556% votes against
0% votes abstained
31.11111111111111% not present
0% did not vote
6
 
25
 
0
 
14
 

1. AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2024: V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje, PP 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL (NRP 7560-14- 0538) se zagotovijo dodatna sredstva v višini 5.977.020 EUR. Sredstva se zagotovijo iz finančnih načrtov naslednjih proračunskih uporabnikov: - 4. 3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, PP 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj, konto 4200 – nakup zgradb in prostorov se zmanjša za 2.800.000 EUR – z izločitvijo projekta Ulica Stare pravde 2-4 (NRP 7560-10-0013); - 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 13029003 Urejanje cestnega prometa, konto 045135 Parkirne površine MOL - izločitev projekta NRP 7560-21-0998 Parkirna hiša ZOO v višini 544.020 EUR. - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 18039005 Drugi programi v kulturi, PP 082098, Minipleks mestnega kina (NRP 7560-17-0711) v višini 1.038.000 EUR; - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 18029001 Nepremična kulturna dediščina, PP 082063 Ureditev območja Cukrarna v višini 585.000 EUR za projekt Palača Cukrarna (NRP 7560-16-0641) - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 1302 Cestni promet in infrastruktura, PP 045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL v višini 1.010.000 EUR – projekt Parkirna hiša Tržnice in prizidek k Mahrovi hiši, Krekov trg (NRP 7560-10-0262). Skladno s tem amandmajem se uskladijo omenjeni načrti razvojnih programov, drugi deli proračuna in obrazložitve.

13.333333333333334% votes for
51.11111111111111% votes against
0% votes abstained
35.55555555555556% not present
0% did not vote
6
 
23
 
0
 
16
 

Raba skozi čas

Raba po svetniških klubih