32. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

16. 5. 2022

Glasovanje

AMANDMA Odbora za varstvo okolja: V LEK MOL – AKCIJSKI NAČRT se v tabeli podpoglavja 3.1. Terminski načrt v imenu ukrepa pod št. 18 (stran 77) za besedilom »Dvig deleža OVE v javnih stavbah« doda besedilo »in v večstanovanjskih stavbah z javnimi neprofitnimi najemnimi stanovanji v lasti JSS MOL«.