32. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

16. 5. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3. Poročilo župana
4. Kadrovske zadeve
5. Predlog Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja
8. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
9. a) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev in pomočnikov direktorjev javnih zavodov s področja kulture za leto 2021
9. b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice in pomočnika direktorice Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih za leto 2021
10. e) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost pomočnika direktorice Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani za leto 2021
10. f) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani za leto 2021 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
10. g) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani iz naslova povečanega obsega dela
12. Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana«
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo
14. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2022