32. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

16. 5. 2022

Glasovanje

AMANDMA Odbora za varstvo okolja: V LEK MOL – AKCIJSKI NAČRT se v poglavju 2.2.1.2. UKREPI NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE v tabeli pri ukrepu št. 18 (strani 26 in 27) besedilo spremeni tako, da se glasi: » Št. ukrepa 18 Dvig deleža OVE v javnih stavbah in večstanovanjskih Ime ukrepa stavbah z javnimi neprofitnimi najemnimi stanovanji v lasti JSS MOL priključenih na plinovodno omrežje Predviden je dvig deleža OVE z nakupom biometana za javne stavbe v upravljanju MOL in večstanovanjske stavbe z javnimi neprofitnimi najemnimi stanovanji v lasti JSS MOL, ki so priključene na plinovodno omrežje in za ogrevanje uporabljajo kurilne naprave na zemeljski plin. Javne stavbe in večstanovanjske stavbe z javnimi neprofitnimi najemnimi stanovanji v lasti JSS MOL bodo Kratek opis ukrepa imele od leta 2024 do leta 2029 na nivoju letne porabe vsaj 15 % obnovljivega plina, od leta 2030 naprej pa vsaj 30 % obnovljivega plina. Skupna raba ZP v javnih stavbah MOL znaša 25.823 MWh, kar pomeni, da bo do leta 2029 iz plinovodnega omrežja ob nespremenjeni rabi glede na povprečje zadnjih treh let dobavljenega 3.874 MWh plina obnovljivega izvora. Do leta 2030 pa 7.747 MWh oz. 30 % celotne rabe. javne občinske stavbe in večstanovanjske stavbe z javnimi Področje ukrepanja neprofitnimi najemnimi stanovanji v lasti JSS MOL Instrument politike obnovljivi viri energije/učinkovita raba energije Izvor ukrepa lokalni organ Energetika Ljubljana oz. dobavitelj plina/MOL (izvedba Odgovorni organ/telo za izvedbo ukrepa ustreznega nakupa plina) Št. ukrepa 18 Dvig deleža OVE v javnih stavbah in večstanovanjskih Ime ukrepa stavbah z javnimi neprofitnimi najemnimi stanovanji v lasti JSS MOL priključenih na plinovodno omrežje Začetek ukrepa 2024 Zaključek ukrepa - Skupaj z DDV / sredstva lokalnega / organa Ocena javni nacionalni stroškov (€) viri / skladi/programi EU skladi in programi / privatni viri / prihranki energije / (MWh/leto) Pričakovani proizvodnja energije iz rezultati obnovljivih virov / (MWh/leto) zmanjšanje CO2 (t CO2/leto) 725,78 t CO2 (15 %) oz. 1.451, 57 t CO2 (30 %) «.