31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanje

AMANDMA Svetniškega kluba Levica: V prilogi 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja se pri TA-91 črta drugi stavek urbanističnega pogoja, ki se glasi: »Dopustna je tudi gradnja terasnih etaž do višine slemena objekta Metelkova ulica 4, ki se umikajo od Metelkove ulice pod kotom 45 stopinj.«