31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 30. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3. Poročilo župana
4. Kadrovske zadeve
5. a) Predlog Sklepa o podelitvi naziva častni meščan glavnega mesta Ljubljana
5. b) Predlog Sklepa o podelitvi nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2022
5. c) Predlog Sklepa o podelitvi plaket glavnega mesta Ljubljana za leto 2022
7. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek
11. Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – pogodbe namesto razlastitve za nepremičnino, zemljišče s parc. št. 101/1, k.o. 1740 - Spodnja Šiška, z objektoma št. 361 in št. 149, na naslovu Verovškova ulica 58 v Ljubljani
13. Predlog Sklepa o oceni in določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2021
14. Predlog Sprememb in dopolnitev Letnih programov športa v Mestni občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022
15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana, s predlogom za hitri postopek
16. a) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje januar 2021 – december 2021 iz naslova povečanega obsega dela
16. b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije in njenima namestnikoma
17. a) Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicam in ravnatelju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Vrtca Črnuče, Vrtca dr. France Prešeren, Vrtca Galjevica, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca Jarše, Vrtca Jelka, Vrtca Kolezija, Vrtca Ledina, Vrtca Miškolin, Vrtca Mladi rod, Vrtca Mojca, Vrtca Najdihojca, Vrtca Otona Župančiča, Vrtca Pedenjped, Vrtca Pod Gradom, Vrtca Šentvid, Vrtca Trnovo, vrtca Viški vrtci, Vrtca Vodmat in Vrtca Vrhovci iz naslova povečanega obsega dela
17. b) Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicam in ravnateljem javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov: Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola Božidarja Jakca, Osnovna šola Danile Kumar, Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Osnovna šola Dravlje, Osnovna šola Franceta Bevka, Osnovna šola Hinka Smrekarja, Osnovna šola Jožeta Moškriča, Osnovna šola Kašelj, Osnovna šola Ketteja in Murna, Osnovna šola Kolezija, Osnovna šola Ledina, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Martina Krpana, Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Osnovna šola Mirana Jarca, Osnovna šola Miška Kranjca, Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja, Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Osnovna šola Poljane, Osnovna šola Prule, Osnovna šola Riharda Jakopiča, Osnovna šola Savsko naselje, Osnovna šola Sostro, Osnovna šola Spodnja Šiška, Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Osnovna šola Toneta Čufarja, Osnovna šola Trnovo, Osnovna šola Valentina Vodnika, Osnovna šola Vič, Osnovna šola Vide Pregarc, Osnovna šola Vižmarje Brod, Osnovna šola Vodmat, Osnovna šola Vrhovci, Osnovna šola Zadobrova, Osnovna šola Zalog iz naslova povečanega obsega dela
18. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 75 Gospodarska cona Agrokombinatska S – del