31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanje

AMANDMA župana: V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« črta celotno besedilo podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ŠI-563, ki se glasi: »ŠI-563 VIŠINA OBJEKTOV do P+3 URBANISTIČNI Na zemljiščih izven gradbenih meja gradnje novih objektov POGOJI niso dopustne, razen objektov, navedenih v 12. členu odloka OPN MOL ID. Ohraniti je treba obstoječi drevored ob Adamičevi ulici. Površina gradbene parcele stavbe je lahko največ 550,00 m2.« V grafičnem delu predloga odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«: − spremenijo namenska raba, tip objekta in pogoji priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo iz CU.V;2 (osrednja območja centralnih dejavnosti, visoka prostostoječa stavba, obveznost priključevanja) v CDo.C;2 (osrednja območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje, svojstvena stavba, obveznost priključevanja) in sicer tako, da se izbrišeta meja in oznaka enote urejanja prostora ŠI-563 CU.V;2, območje enote urejanja prostora ŠI-563 pa priključi enoti urejanja prostora ŠI-392 CDo.C;2 in − izbrišejo gradbene meje na zemljišču parc. št. 323/298 k. o. Zgornja Šiška. AMANDMA Svetniškega kluba Levica: V prilogi 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja se v celoti črta urbanistični pogoj, ki se glasi: ŠI-563: Višina objektov do P+3. Urbanistični pogoj: Na zemljiščih izven gradbenih meja gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih v 12. členu odloka OPN MOL ID. Ohraniti je treba obstoječi drevored ob Adamičevi ulici. Površina gradbene parcele stavbe je lahko največ 550,00 m2. Skladno s tem amandmajem se uskladijo tekstualni del odloka s prilogami, grafični del in karte namenske rabe prostora. Namenska raba zemljišča naj se ne spremeni. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: V Prilogi 1 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« (ki nadomešča veljavno po določilih 56. člena Predloga Odloka) se črta odstavek, ki se nanaša na EUP ŠI-563, tako da se črta celotno besedilo, ki se glasi »ŠI-563, VIŠINA OBJEKTOV do P+3, URBANISTIČNI POGOJI Na zemljiščih izven gradbenih meja gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih v 12. členu odloka OPN MOL ID. Ohraniti je treba obstoječi drevored ob Adamičevi ulici. Površina gradbene parcele stavbe je lahko največ 550,00 m2.« Na Karti grafičnega dela OPN MOL ID št. 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« (ki nadomešča veljavno po določilih 57. člena predloga odloka) se za novo enoto urejanja prostora z oznako EUP ŠI-563: − brišejo »gradbene črte stavbe«, ki se nanašajo na večstanovanjsko stavbo, − brišejo oznake »ŠI-563 CU.V,2«, ki se nanašajo na novo ustanovitev EUP, podrobnejšo namensko rabo prostora osrednja območja centralnih dejavnosti, tip objekta visoka prostostoječa stavba in okoljevarstveni pogoj obveznost priključevanja na okoljsko in energetsko javno infrastrukturo, − na zadevnem delu parcele št. 323/297, k. o. Zgornja Šiška ohranijo oznake »ŠI-392 CDo.C,2«, ki se sicer nanašajo na celoto izvorne EUP, podrobnejšo namensko rabo prostora območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje, tip objekta svojstvena stavba in okoljevarstveni pogoj obveznost priključevanja na okoljsko in energetsko javno infrastrukturo.