31. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

11. 4. 2022

Glasovanje

AMANDMA župana: V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« črta celotno besedilo podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ŠI-477, ki se glasi: »ŠI-477 URBANISTIČNI POGOJI Dopustna je novogradnja objekta višine do P+3 v okviru gradbenih črt.« V grafičnem delu predloga odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« na območju enote urejanja prostora ŠI-477 izbrišejo gradbene meje na zemljiščih parc. št. 323/43 in parc. št. 323/483, obe k.o. Zgornja Šiška. AMANDMA Svetniškega kluba Levica: V prilogi 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja se v celoti črta urbanistični pogoj, ki se glasi: ŠI-477: Dopustna je novogradnja objekta višine do P+3 v okviru gradbenih črt. Skladno s tem amandmajem se uskladijo tekstualni del odloka s prilogami, grafični del in karte namenske rabe prostora. Namenska raba zemljišč naj se ne spremeni. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: V Prilogi 1 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« (ki nadomešča veljavno po določilih 56. člena Predloga Odloka) se črta odstavek, ki se nanaša na EUP ŠI-477, tako da se črta celotno besedilo, ki se glasi »ŠI-477 URBANISTIČNI POGOJI Dopustna je novogradnja objekta višine do P+3 v okviru gradbenih črt.« Na Karti grafičnega dela OPN MOL ID št. 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« (ki nadomešča veljavno po določilih 57. člena predloga odloka) se v enoti urejanja prostora z oznako EUP ŠI-477 brišeta zarisa gradbenih črt objektov na zemljiščih s parc. št. 323/43 in s parc. št. 323/483, obe k. o. Zgornja Šiška;