35. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

26. 9. 2022

Glasovanje

Dnevni red 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 26. 9. 2022 se razširi z novo 13. točko z naslovom: »Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – pogodbe o odkupu namesto razlastitve za nepremičnine zemljišča s parc. št. 250/568, 250/799, 250/800, 250/1327, 250/1154, 250/1155, 250/1156, 250/1321, 250/1323 in 250/1158, vse k. o. Trnovsko predmestje«. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.