35. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

26. 9. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3. Poročilo župana
4. Kadrovske zadeve
6. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
7. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi redne delovne uspešnosti direktorici, namestnici direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti, strokovni direktorici in direktorju Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2021
8. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana s predlogom za hitri postopek
10. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del
11. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 121 Poslovna cona Vižmarje
12. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov s predlogom za hitri postopek
13. Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra – (na nepremičninah z ID znakom: parcela 1732 318/17, parcela 1723 318/18, parcela 1723 2013/21 in parcela 1723 1731/11)
15. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za dele prostorskih enot P3a, P3b, P4, P6, P10, P12a in P12b)