27. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

15. 11. 2021

Glasovanje

2. AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2023: V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje, PP 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL (NRP 7560-14-0538), zagotovijo dodatna sredstva v višini 10.887.495 EUR. Sredstva se zagotovijo iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov: - 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 1302 Cestni promet in infrastruktura, PP 045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL, konto 4204 v višini 3.000.000 EUR; - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, PP 013383 Obnova Ciril Metodovega trga 21 in Mestnega trga 27 (NRP 7560-21-1007), v višini 2.115.000 EUR. - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, PP 082096, Tovarna Rog – Center Rog (NRP 7560-10-0297) v višini 5.772.495 EUR. Skladno s tem amandmajem se uskladijo omenjeni načrti razvojnih programov, drugi deli proračuna in obrazložitve.