Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
26. 6. 2023, 6. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 3/3 Biotehniška fakulteta.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Programa izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2023-2025.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški vrtci.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije in njenima namestnikoma.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 iz naslova povečanega obsega dela.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA, ki jih je sprejel Svet Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA na 1. seji dne 15. 5. 2023.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2023 iz naslova povečanega obsega dela.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o štipendijah za nadarjene Mestne občine Ljubljana skupaj s sprejetim amandmajem.

Sprejet
ZA

AMANDMA župana: V 28. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita: »(3) Štipendija za nadarjene za izobraževanje v Republiki Sloveniji se izplačuje mesečno, najpozneje do 15. dne v mesecu za tekoči mesec, štipendija za nadarjene za študij v tujini pa se izplača v enkratnem znesku za tekoče študijsko leto. (4) Štipendija za nadarjene se izplačuje za vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen: – v zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja, ko se za meseca julij in avgust ne izplača, ter – v zaključnem letniku študija, ko se izplačilo zaključi z zadnjim mesecem študijskega leta oziroma zadnjim mesecem zaključka izobraževanja, če se izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu.«.

Sprejet

Neujemanje s svetniškim klubom

Tjaša Ficko
5.21327014218009%
5 %
14.9929843440173%
15 %
62.9807692307692%
Klemen Žibert
63 %