Išči

odloke, glasovanja, svetnike, svetniške klube ali njihove govore

i

Nastopi, v katerih je bil iskalni niz izrečen

18. 12. 2023, 10. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)
20. 11. 2023, 9. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)

Odloki, ki vsebujejo iskalni niz

Brez zadetkov.

Glasovanja, ki vsebujejo iskalni niz

18. 12. 2023, 10. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)
20. 11. 2023, 9. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)

1. AMANDMA Svetniškega kluba Levica za leto 2024: V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje, PP 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL (NRP 7560-14- 0538) se zagotovijo dodatna sredstva v višini 5.977.020 EUR. Sredstva se zagotovijo iz finančnih načrtov naslednjih proračunskih uporabnikov: - 4. 3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, PP 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj, konto 4200 – nakup zgradb in prostorov se zmanjša za 2.800.000 EUR – z izločitvijo projekta Ulica Stare pravde 2-4 (NRP 7560-10-0013); - 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 13029003 Urejanje cestnega prometa, konto 045135 Parkirne površine MOL - izločitev projekta NRP 7560-21-0998 Parkirna hiša ZOO v višini 544.020 EUR. - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 18039005 Drugi programi v kulturi, PP 082098, Minipleks mestnega kina (NRP 7560-17-0711) v višini 1.038.000 EUR; - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 18029001 Nepremična kulturna dediščina, PP 082063 Ureditev območja Cukrarna v višini 585.000 EUR za projekt Palača Cukrarna (NRP 7560-16-0641) - 4. 11. Služba za razvojne projekte in investicije, 1302 Cestni promet in infrastruktura, PP 045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL v višini 1.010.000 EUR – projekt Parkirna hiša Tržnice in prizidek k Mahrovi hiši, Krekov trg (NRP 7560-10-0262). Skladno s tem amandmajem se uskladijo omenjeni načrti razvojnih programov, drugi deli proračuna in obrazložitve.

13.333333333333334% votes for
51.11111111111111% votes against
0% votes abstained
35.55555555555556% not present
0% did not vote
6
 
23
 
0
 
16
 
29. 5. 2023, 5. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)
23. 1. 2023, 1. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Mestni svet MOL 2022 - 2026)

KOMISIJ): I. V Statutarno pravno komisijo se imenujejo: - Marjan SEDMAK predsednik - dr. Marta BON članica - dr. Jasminka DEDIĆ članica - Igor HORVAT član - dr. Marko MAVER član II. Mandat članov Statutarno pravne komisije je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. I. V Komisijo za pobude občanov se imenujejo: - Kostja ŽIDAN predsednik - Jasmin FERATOVIĆ član - Ištvan Išt HUZJAN član - Dunja PIŠKUR KOSMAČ članica - Danilo ŠARIĆ član II. Mandat članov Komisije za pobude občanov je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. I. V Komisijo za mednarodne odnose se imenujejo: ₋ Petra BLAJHRIBAR KUBO predsednica ₋ dr. Tina BREGANT članica ₋ mag. Katja DAMIJ članica ₋ dr. Jasminka DEDIĆ članica ₋ Tjaša FICKO članica ₋ Boštjan KORITNIK član ₋ Ganimet SHALA članica 2 II. Mandat članov Komisije za mednarodne odnose je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. I. V Komisijo za priznanja se imenujejo: ₋ Nada VERBIČ predsednica ₋ Ludvik BAGARI član ₋ Dejan CRNEK član ₋ mag. Mojca LOZEJ članica ₋ Ksenija SEVER članica ₋ Mojca SOJAR članica ₋ Danilo ŠARIĆ član II. Mandat članov Komisije za priznanja je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. I. V Odbor za finance se imenujejo: - mag. Mojca LOZEJ predsednica - Urška HONZAK članica - Tomaž KUČIČ član - mag. Samo LOGAR član - Ksenija SEVER članica - Francka TROBEC članica - Jelka ŽEKAR članica II. Mandat članov Odbora za finance je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. I. V Odbor za lokalno samoupravo se imenujejo: - Darinka KOVAČIČ predsednica - Dejan CRNEK član - Stanka FERENČAK MARIN članica - Zoran NIKOLOVSKI član - Jure PFEIFER član - Tone PODOBNIK član - Aleš PRIMC član II. Mandat članov Odbora za lokalno samoupravo je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 3 I. V Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje se imenujejo: - Ksenija PIŠLJAR predsednica - mag. Suzana ANTIĆ članica - Maruša BABNIK članica - Urška HONZAK članica - Iztok KORDIŠ član - Boštjan KORITNIK član - Nina PETRIĆ članica - Aleš PRIMC član - mag. Verica ŠENICA PAVLETIČ članica - Francka TROBEC članica - Martina VUK članica II. Mandat članov Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. I. V Odbor za šport se imenujejo: - dr. Marta BON predsednica - Bojan BUČAR član - Anton KASTELIC član - mag. Samo LOGAR član - Peter MAJERLE član - Ksenija PIŠLJAR članica - Kostja ŽIDAN član II. Mandat članov Odbora za šport je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. I. V Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost se imenujejo: - Ludvik BAGARI predsednik - Jasmin FERATOVIĆ član - Ištvan Išt HUZJAN član - Nataša MENART članica - Ksenija SEVER članica - Robert WALTL član - Rok ŽNIDARŠIČ član II. 4 Mandat članov Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 10) I. V Odbor za zdravje in socialno varstvo se imenujejo: - dr. Dunja LABOVIĆ BEGOVIĆ predsednica - dr. Tina BREGANT članica - Stanka FERENČAK MARIN članica - Anton KASTELIC član - Igor MUŽEVIČ član - Dunja PIŠKUR KOSMAČ članica - Ivan POKORN član - Tomaž ŠPINDLER član - Vesna UGRINOVSKI članica - Arne Jakob ZAKRAJŠEK član - Julka ŽIBERT članica II. Mandat članov Odbora za zdravje in socialno varstvo je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 11) I. V Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo se imenujeo: - Jelka ŽEKAR predsednica - Daniel AVDAGIČ član - Anže BERTALANIČ član - Petra BLAJHRIBAR KUBO članica - Rok BULC član - Anton GROŠELJ član - Mojca SOJAR članica II. Mandat članov Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 12) I. V Odbor za gospodarske javne službe in promet se imenujejo: - Vesna UGRINOVSKI predsednica - Klemen BABNIK član - Tone PODOBNIK član - Igor PRODANOVIĆ član - Ganimet SHALA članica - Julka ŽIBERT članica - Rok ŽNIDARŠIČ član 5 II. Mandat članov Odbora za gospodarske javne službe in promet je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 13) I. V Odbor za urejanje prostora se imenujejo: - prof. Janez KOŽELJ predsednik - Polona FILIPIČ GORENŠEK članica - Igor HORVAT član - Martin KONTE član - Tanja VRZIĆ članica - Rok ŽNIDARŠIČ član - Jelka ŽEKAR članica II. Mandat članov Odbora za urejanje prostora je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 14) I. V Odbor za ravnanje z nepremičninami se imenujejo: - Jelka ŽEKAR predsednica - Dejan BAJUK član - Irena HORVAT članica - Ištvan Išt HUZJAN član - mag. Mojca LOZEJ članica - Luka Peter MEDVED član - Francka TROBEC članica II. Mandat članov Odbora za ravnanje z nepremičninami je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 15) I. V Odbor za stanovanjsko politiko se imenujejo: - mag. Marko KOPRIVC predsednik - Bruna ANTAUER članica - Jožef HORVAT član - Danilo HOVNIK član - Iztok KORDIŠ član - Darinka KOVAČIČ članica - Emilija MITROVIĆ MILOŠ član 6 II. Mandat članov Odbora za stanovanjsko politiko je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 16) I. V Odbor za varstvo okolja se imenujejo: - dr. Marko MAVER predsednik - dr. Jasminka DEDIĆ članica - Dejan DJURIŠIĆ član - Jožef HORVAT član - Boštjan KORITNIK član - Dunja PIŠKUR KOSMAČ članica - Matjaž VEDE član II. Mandat članov Odbora za varstvo okolja je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 17) I. V Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo se imenujejo: - Tone PODOBNIK predsednik - Ludvik BAGARI član - dr. Tina BREGANT članica - Boštjan GRADIŠAR član - Anton GROŠELJ član - Tomaž KUČIČ član - Boris MAKOTER član II. Mandat članov Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 18) I. V Komisijo za poimenovanje naselij in ulic se imenujejo: - Stanka FERENČAK MARIN predsednca - Maruša BABNIK članica - Grega CIGLAR član - Ksenija PIŠLJAR članica - Mojca SOJAR članica - Sašo STOJANOVIĆ član - Arne Jakob ZAKRAJŠEK član II. 7 Mandat članov Komisije za poimenovanje naselij in ulic je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. III. Naloga komisije je obravnava oziroma priprava predlogov za poimenovanje naselij in ulic na območju Mestne občine Ljubljana. IV. Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejeme Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

60% votes for
15.555555555555555% votes against
17.77777777777778% votes abstained
6.666666666666667% not present
0% did not vote
27
 
7
 
8
 
3
 

Raba skozi čas

Raba po svetniških klubih