1. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Mestni svet MOL 2022 - 2026

12. 12. 2022

Transkript seje

Tako, sedma sila nas zapušča. Predlagam da začnemo. S podpisom na listi navzočnosti je navzočnost potrdilo in priglasilo 44 svetnic in svetnikov, svojo odsotnost je opravičil gospod mag. Samo Logar. Formalni začetek. Dovolite mi, da vse lepo pozdravim, vam čestitam k izvolitvi za članice in člane Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in seveda za župana Mestne občine Ljubljana. Lepo pozdravljam tudi predsednico in člana Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, ki so tudi navzoči na seji. Vse navzoče prosim, da izključite zvok mobilnih telefonov kot običajno, da nas ne bo motilo pri današnjem delu. Župan je na podlagi 52. člena Statuta Mestne in mestne občine Ljubljana in 9. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sklical prvo sejo novoizvoljenega Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z naslednjim dnevnim redom. Vidite ga že na ekranu. Moram ga pa zaradi zvočnega zapisa tudi prebrati, in sicer 1. točka Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih svetnikov in svetnic seveda oziroma svetnic in svetnikov. Kar smo že ugotovili. Točka 2 A) Poročilo Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev svetnikov in svetnic v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, z dne 20. 11. 2022 in 2 B) Poročilu Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Ljubljana z dne 20. 1. 2022. 3. točka dnevnega reda Imenovanje komisije za potrditev mandatov članom mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana 4. točka dnevnega reda Poročilo komisije za potrditev mandatov članic in članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana, potrditev mandatov svetnic in svetnikov in ugotovitev o izvolitvi župana 5. točka Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter 6. in zaključna točka Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor. O dnevnem redu konstitutivne seje mestni svet v skladu z drugim odstavkom 11. člena poslovnika ne razpravlja in ne odloča. Zato prehajamo na prvo točko dnevnega reda, ki kot rečeno smo jo že opravili.

AD 1. UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH SVETNIKOV

Ugotavljamo navzočnost novoizvoljenih svetnic in svetnikov v dvorani. Prosim, da s pritiskom na tipko N priglasite svojo navzočnost. Kot je bilo prijavljenih, je tudi navzočih 44 svetnic in svetnikov. Zdaj pa prehajamo na drugo A) točko.

AD 2. A) POROČILO VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA O IZIDU REDNIH VOLITEV SVETNIKOV V MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJUBLJANA DNE 20. 11. 2022

B) POROČILO VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA O IZIDU REDNIH VOLITEV ZA ŽUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA DNE 20. 11. 2022

Gradivo smo prejeli s sklicem seje, prehajamo torej na točko 2. A). In ne bom ponavljal istega kar sem že prej povedal tako, da prosim predsednica Volilne komisije Mestne občine Ljubljana gospo Bredo Razdevšek, da poda poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v mestni svet.

Breda Razdevšek

Hvala lepa za besedo. Spoštovani predsedujoči, spoštovane mestne svetnice in svetniki, gospod Zoran Janković, ostali navzoči lepo pozdravljeni. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je na 26. seji, ki je bila 25. 11. 2022 sprejela poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo na podlagi splošne volilne pravice pravico voliti 45 svetnikov mestnega sveta 223.678 volivcev. Od tega jih je bilo 223. 277 volivcev vpisanih v volilne imenike, eden je pa glasoval s potrdilom. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 89.424 volivcev ali 39,98 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. Oddanih je bilo 89.390 glasovnic, neveljavnih jih je bilo 1.287 glasovnic, ker so bile bodisi prazne, bodisi volja volivcev ni bila jasno izražena. Veljavnih glasovnic je bilo 88.103. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se v skladu z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dodeljenih glasov. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je v skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so bili v Mestni svet Mestne občine Ljubljana izvoljeni naslednji predstavniki po listah. Lista Zorana Jankovića: gospod Zoran Janković, gospa Tjaša Ficko, gospod prof. Janez Koželj, gospa Jelka Žekar, gospod Aleš Čerin, gospa, dr. Marta Bon, gospod Dejan Crnek, gospa prim. Dunja Piškur Kosmač, gospod Marjan Sedmak, gospa Julija Žibert, gospod Rok Žnidaršič, gospa Stanislava Marija Ferenčak Marin, gospod Iztok Kordiš, gospa Francka Trobec, gospod Anton Podobnik, gospa mag. Mojca Lozej, gospod Boštjan Koritnik in gospa Nada Verbič. Gibanje svoboda: gospod mag. Samo Logar, gospa Vesna Ugrinovski, gospod Kostja Židan, gospa dr. Dunja Labovič Begović, gospod dr. Marko Maver, gospa Ksenja Pišljar, gospod Ludvik Bagari in gospa mag. Katja Damij. Slovenska demokratska stranka SDS: gospod Igor Horvat, gospa Maruša Babnik, gospod Anton Grošelj, gospa Ksenja sever, gospod Matjaž Vede in gospa Darinka Kovačič. Levica: gospa Urška Hoznak, Honzak, se zelo opravičujem, gospod Arne Jakob Zakrajšek, gospa Petra Blajhribar Kubo in gospod Ištvan Išt Huzjan. Nova Slovenija krščanski demokrati: gospa Mojca Sojar in gospod Jožef Horvat. Socialni demokrati SD: gospod mag. Marko Koprivc in gospa Ganimet Shala. Vesna zelena stranka: gospa dr. Jasminka Dedić. Lista za šport in zdravje: gospod Gašper Kromar. Glas za otroke in družino: gospod Aleš Primc. SLS slovenska ljudska stranka: gospa dr. Tina Bergant in Piratska stranka Slovenije: gospod Jasmin Feratović. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana ni prejela nobene pritožbe na Poročilo o izidu volitev v Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Poročilo o izidu volitev se je poslalo tako županu Mestne občine Ljubljana, kot tudi Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Mestna volilna komisija predlaga, da se sprejme predlagani sklep, da se mestni svet seznani s poročilom Volilne komisije Mestne občine Ljubljana. Hvala.

Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe Razdevšek in odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Kakšne pripombe k temu poročilu? Ugotavljam, da razprave ni, da je razprava končana in prehajamo k glasovanju. In sicer o predlogu sklepa.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s poročilom Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev svetnic in svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, dne 20. 11. 2022. Ugotavljamo navzočnost s pritiskom na tipko N. Navzočih je 43 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Kdor je ZA pritisne tipko Z, kdor je proti pritisne tipko P.

Glasovanje poteka.

44 ZA

0 PROTI.

Sklep je sprejet. Vsi smo potrjeni.

Prehajamo na drugo B) točko.

B) POROČILO VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA O IZIDU REDNIH VOLITEV ZA ŽUPANA MESTNE OBČINE LJUBLJANA DNE 20. 11. 2022

In spet prosim predsednico Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, gospo Bredo Razdevšek, da poda poročilo o izidu rednih volitev župana. Hvala.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s poročilom Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 20. 11. 2022.
Breda Razdevšek

Hvala lepa še enkrat za besedo. Volilna komisija Mestne občine Ljubljana je prav tako na svoj 26. seji, ki je bila dne 25. 11. 2022 sprejela Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana. Na volitvah dne 20. 11 2022 je imelo pravico voliti župana 223.678 volivcev, pri čemer je bilo 223.677 volivcev vpisanih v volilne imenike, eden pa je glasoval s potrdilom. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 89.424 volivcev ali 39,98 % volivcev, ki so imeli pravico voliti. Oddanih je bilo 89.405 glasovnic, neveljavnih je bilo 966 glasovnic, ker so bile praznem ali pa volja volivca ni bila jasno izražena. Veljavnih glasovnic je bilo 88.439. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov in sicer: kandidat gospod Zoran Janković 54.680 glasov oziroma 61,83 % glasov. Gospa Nataša Sukič 8.495 glasov oziroma 9,61 % glasov. Gospod Aleš Primc 6.148 glasov oziroma 6,95 %. Gospod Igor Horvat 5.552 glasov oziroma 6,28 %. Gospa dr. Tina Bergant 5.033 glasov oziroma 5.69 %. Gospa Mojca Sojar 2.813 glasov oziroma 3,19 %. Gospa dr. Jasminka Dedić 2.796 glasov oziroma 3,16 %. Gospod mag. Tomaž Ogrin 1.481 glasov oziroma 1,67 % in gospod Jasmin Feratović 1.431 glasov, kar pomeni 1,62 %. Kot sem povedala že pri prejšnji točki volilna komisija ni prejela nobene pritožbe. Mestna volilna komisija je v skladu s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Mestne občine Ljubljana na izvoljen gospod Zoran Janković, ki je na glasovanju 20. 11. 2022 prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali. Poročilo o izidu volitev, se je poslalo tako županu Mestne občine Ljubljana kot tudi Državni volilni komisiji, ter predstavnikom list kandidatov za župana. Mestna volilna komisija tako predlaga, da se sprejme poročilo Volilne komisije Mestne občine Ljubljana. Hvala lepa.

Hvala gospa Razdevšek, odpiram razpravo. Pardon, ugotavljam, da ni razprave. Ugotavljamo navzočnost. Navzočih je 44 svetnic in svetnikov. Prehajamo k glasovanju, kdo je ZA pritisne tipko Z, kdo je proti, pritisne tipko P. Aha, predlog sklepa moram prebrati, se opravičujem.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s poročilom Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Ljubljana, dne 20. 11. 2022. Zdaj pa res lahko glasujemo.

Glasovanje poteka.

44 ZA

0 PROTI.

Si lahko čestitamo vsi skupaj. Sklep je sprejet.

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda.

AD 3. IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANIC IN ČLANOV MESTNEGA SVETA IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA

Pravna osnova, da jo preberem: v skladu z 12. členom poslovnika mestnega sveta, svet izmed navzočih svetnic in svetnikov imenuje predsednika in 2 članici/2 člana komisije za potrditev mandatov članic in članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Predsednika in člana komisije predlaga predsedujoči, lahko pa tudi vsak svetnik ali svetnica. Svet glasuje najprej o predlogu predsedujočega, če ta ni izglasovan pa o predlogih svetnikov po vrstnem redu kot so bili vloženi dokler niso imenovani predsednik in člana komisije. Predlagam, da se v komisijo za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana imenujejo gospa Francka Trobec kot predsednica, gospod Kostja Židan kot član in gospa Ksenija Sever kot članica. Predlagam, da najprej razpravljamo in glasujemo o mojem predlogu. Če ta ne bo sprejet bomo nadaljevali z zbiranjem predlogov svetnic in svetnikov. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da je razprava končana. Prehajamo h glasovanju in sicer dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: V komisijo za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana se imenujejo gospa Francka Trobec kot predsednica, gospod Kostja Židan kot član in gospa Ksenija Sever kot članica. Ugotavljamo navzočnost: 43 se vas je prijavilo, se nas je prijavilo. Prehajamo k glasovanju. In sicer spet, Z je ZA, P je PROTI.

Glasujemo.

41 ZA

2 PROTI.

Vsega je bilo oddanih 43 glasov. Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda.

AD 4. POROČILO KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV MESTNEGA SVETA IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA, POTRDITEV MANDATOV SVETNIC IN SVETNIKOV IN UGOTOVITEV O IZVOLITVI ŽUPANA

In sicer, prosim Komisijo za potrditev mandatov članic in članov Mestnega sveta, da me ne bodo gospe kregale namreč ponavljam to, in ugotovitev izvolitve župana, da skladno z 12. členom poslovnika mestnega sveta, na podlagi poročila Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, potrdil o izvolitvi in izjave gospoda Zorana Jankovića o izbiri funkcije, pripravi poročilo s predlogi za odločitev. Odrejam 15 minut bo dovolj, 15 minutni odmor za pripravo poročila Komisije za potrditev mandatov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana s predlogi odločitev in sicer do 14:15 se ponovno dobimo, ob 16:15 ali štiri in 15 tako, da povem, p.m.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s poročilom Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev za župana Mestne občine Ljubljana dne 20. 11. 2022.
V Komisijo za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana se imenujejo: 1. Francka Trobec, predsednica, 2. Kostja Židan, član, in 3. Ksenija Sever, članica.

Dobro, mislim, da lahko nadaljujemo. Zdaj prosim predsednico komisije za potrditev mandatov članic in članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana, gospo Francko Trobec, da poroča o rezultatu.

Lep dober dan. Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana v sestavi: Francka Trobec, predsednica, Kostja Židan, član in Ksenija Sever, članica se je sestala dne 12. 12. ob 16:02 uri v zeleni dvorani v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana in skladno z 12. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Uradni list Republike Slovenije številka 31/21, uradno prečiščeno besedilo, na podlagi poročila Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, številka 041-337/2022-2, z dne 25. 11. 2022. Poročila Volilne komisije mestne občine o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana, številka 041-337/2022-1 z dne 25. 11. 2022 potrdila o izvolitvi članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, številka 041-336/2022-2 z dne 25. 11. 2022, potrdila o izvolitvi za župana Mestne občine Ljubljana, številka 041-336/2022-1 je z dne 25. 11. 2022, izjave župana Zorana Jankovića o izbiri funkcije številka, z dne 8. 12. 2022, predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem naslednje predloge odločitev. Predlog ugotovitvenega sklepa: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandate naslednjim članom in članica Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: Maruša Babnik, Ludvik Bagari, Petra Blajhribar Kubo, dr. Marta Bon, dr. Tina Bregant, Dejan Crnek, Aleš Čerin, mag. Katja Damij, dr. Jasminka Dedić, Jasmin Feratović, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Anton Grošelj, Urška Honzak, Igor Horvat, Jožef Horvat, Ištvan Išt Huzjan, Zoran Janković, mag. Marko Koprivc, Iztok Kordiš, Boštjan Koritnik, Darinka Kovačič, prof. Janez Koželj, Gašper Kromar, dr. Dunja Labović Begović, mag. Samo Logar, mag. Mojca Lozej, dr. Marko Maver, Dunja Piškur Kosmač, Ksenija Pišljar, Tone Podobnik, Aleš Primc, Marjan Sedmak, Ksenija Sever, Ganimet Shala, Mojca Sojar, Francka Trobec, Vesno Ugrinovski, Matjaž Vede, Nada Verbič, Arne Jakob Zakrajšek, Jelka Žekar, Julijana Žibert, Kostja Židan, Rok Žnidaršič. Obrazložitev: Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana ugotavlja, da so vsi mandati članic in članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana iz poročila Volilne komisije Mestne občine Ljubljana o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, ki so prejeli potrdila o izvolitvi v Mestni svet Mestne občine Ljubljana nesporni, zato predlaga mestnemu svetu, da jih potrdi. Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana je prejela predlog s tremi glasovi za in 0 proti. Drugi predlog ugotovitvenega sklepa: Mestni svet Mestne občine Ljubljana na podlagi poročila o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana številka 041-337/2022-1 z dne 25. 11. 2022 in potrdila o izvolitvi že za župana Mestne občine Ljubljana, številka 041-336/2022-1 z dne 25. 11. 2022 ugotavlja, da je za župana Mestne občine Ljubljana izvoljen Zoran Janković. Obrazložitev: Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana meni, da je izvolitev župana kot izhaja iz poročila o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana ter potrdila o izvolitvi nesporna. Zato predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlagani ugotovitveni sklep. Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana je sprejela predlog s tremi glasovi za in 0 proti. Tretji predlog ugotovitvenega sklepa: Zoranu Jankoviću preneha mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana na podlagi njegove izjave z dne 8. 12. 2022, ker je bil na rednih volitvah dne 20. 11. 2022 izvoljen za župana Mestne občine Ljubljana in, ker ta funkcija ni združljiva s funkcijo člana mestnega sveta. Mandat preneha s sprejemom tega ugotovitvenega sklepa. Obrazložitev: Zoran Janković je bil hkrati izvoljen za člana mestnega sveta in župana. Navedeni funkciji nista združljivi. Zoran Janković je podal izjavo dne 8. 12. 2022 iz katere je razvidno, da bo poklicno opravljal funkcijo župana Mestne občine Ljubljana. Zato komisija za potrditev članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlagani ugotovitveni sklep. Komisija za potrditev članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana je sprejela predlog s tremi glasovi za in 0 proti. Komisija za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana je zaključil z delom ob 16. uri in 6 minut. Hvala lepa.

Hvala, zahvaljujem se gospe predsednici, Francki Trobec. Odpiram razpravo k njenemu poročilu oziroma k poročilu komisije. Ugotavljam, da--

Eno pripombo imam na uradni zaznamek. Namreč, gospod Marko Maver.

… /// … iz dvorane – nerazumljivo … ///

Se opravičujem. Prvič sem na tej seji. Ampak bo lažje naslednjič. Eno pripombo imam na ta uradni zaznamek. Namreč, gospod moj kolega je Marko, ne Darko, kot je bilo notri navedeno, so me kolegi opozorili tako, da bi prosil, da to preverite. Hvala.