Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
25. 3. 2024, 12. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)
PROTI

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Spremembe Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

Zavrnjen
PROTI

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Spremembe Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.

Zavrnjen
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 457 Drevesnica ob Litijski cesti in 120 Litijska od Kajuhove do vzhodne AC – del skupaj s pripombami.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora TR-310.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana ob sprejemu Sklepa o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora na območju UKC Ljubljana v EUP KL-94 in KL-95 sprejme naslednji priporočili: - ob pripravi projekta za gradbeno dovoljenje naj se investitor prilagodi izbrani rešitvi javnega natečaja Kampus Zaloška, ki se bo izvedel na sosednjem območju in - ne glede na začasnost posega je za gradnjo potrebno upoštevati pogoje OPN MOL ID.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora na območju UKC Ljubljana v EUP KL-94 in KL-95.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla Menjalne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 888/25, parc. št. 888/29, parc. št. 888/32, parc. št. 890/50, parc. št. 890/52, parc. št. 890/53, parc. št. 890/55 in parc. št. 890/56, vse k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - Kupoprodajne pogodbe za nepremičnine v k. o. 1727 Poljansko predmestje.

Sprejet
ZA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, Vl-372, Vl-374 in VI-672).

Sprejet
ZA

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 273 TOVIL (ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA VI-521 TER DELE ENOT UREJANJA PROSTORA VI-371, VL- 372, VL-374 IN VI-672) POSTOPKOVNI SKLEP: Svetniku Alešu Primcu se odvzame beseda, ker ne spoštuje navodil, točke in vsebine.

Sprejet

Neujemanje s svetniškim klubom

Vesna Ugrinovski
15.7142857142857%
16 %
14.3222266940238%
14 %
63.2835820895522%
Klemen Žibert
63 %