36. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

17. 10. 2022

Transkript seje

Dober dan želim. Spoštovane svetnice, svetniki, ostali prisotni. Pričenjamo zadnjo, 36. sejo Mestnega sveta MOL-a. Prisotnih je 32 svetnic in svetnikov. Svojo odsotnost sta opravičila gospa Lozej in gospod Štrukelj. Mestni svet je sklepčen, lahko pričnemo z delom. Lepo prosim, da izključimo mobilne telefone, da ne motimo delo mestnega sveta. Ob tem bi rad sporočil, da imate v sobi, ko ste notri prišli še knjige, kjer pokažemo Ljubljano v zadnjih 4 letih. Kdor si želi, si lahko knjigo vzame. In po sklicu seje ste prejeli še obvestilo župana o umiku 14. točke predlaganega dnevnega reda 36. seje – Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del prostorske enote PE3 v območju OPPN 173 Parmova, ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Ni razprave. Navzočnost ugotavljam. 29.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 36. seje mestnega sveta skupaj s spremembo.

30 ZA

1 PROTI.

Sprejeto.

Gremo na prvo točko.

AD 1. POTRDITEV ZAPISNIKA 35. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Razprava? Ni razprave. Navzočnost ugotavljam. Lepo prosim, navzočnost ugotavljam. Še enkrat navzočnost. 33.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 35. seje Mestnega sveta MOL-a z dne 26. septembra 2022.

35 ZA

0 PROTI.

AD 2. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE

Gradivo ste prejeli po sklicu seje. Vprašanja in pobude so poslali g. Matić glede poplavljenih podvozov ob večjih nalivih, ga. Pirjevec za odstranitev nedelujočega kioska v Mostah, ga. Maruša Babanik glede kanalizacije v Sostrem, Svetniški klub NSi za odstranitev zaprtega kioska s parkirišča ob Črtomirovi ulici. In ga. Škrinjar je poslala še tri vprašanja, vendar prepozno, zato jih mestni svet ni sprejel. Prejeli ste odgovore na vprašanja s 35. seje, g. Matić pa tudi odgovor na vprašanje s te današnje seje.

Gremo na 3. točko.

AD 3. POROČILO ŽUPANA

Za obdobje 26. septembra do 17. oktobra. Aktualno dogajanje v mestni občini. Septembra se je Ljubljana znova uvrstila na seznam 100 najbolj trajnostnih destinacij in poudarjam postala edino mesto na svetu, ki je ta naslov prejelo že osmič zapored. Sodelovali smo na 21. Festivalu za tretje življenjsko obdobje, kjer sem prejel častno priznanje za izjemno podporo in skrb za življenje starejših. Še enkrat se lepo zahvaljujem. Med 27. 9. in 6. 10. je bila v Zgodovinskem atriju Mestne hiše na ogled fotografska razstava Kijev je nezlomljivo srce Evrope. 28. 9. smo v okviru konference Izvozniki 2022 sodelovali na okrogli mizi na temo poslovnega bontona. 29. 9. smo obeležili mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. 29. septembra smo obeležili 20. obletnico delovanja ambulante Pro bono. 29. 9. smo obeležili svetovni dan srca in Tromostovje osvetlili z rdečo barvo. 29. 9. se je v Pionirskem domu zaključil mednarodni filmski festival za otroke in mladostnike ZOOM 16. Med 1. in 21. oktobrom smo se tudi letos pridružili dobrodelni akciji zbiranja rabljenih malih aparatov. 3. oktobra smo obeležili 30. obletnico delovanja Mestnega redarstva, je bila ta razstava v tej hiši. 3. 10. je na Kongresnem trgu potekala prireditev Pozdrav brucem. Od 4. 10. dalje so nekatere vloge za Mestno občino Ljubljana dostopne elektronsko. 4. 10. smo v Gmajnicah obeležili 20. obletnico delovanja Zavetišča za zapuščene živali. 8. in 9. oktobra so v zavetišču potekali že tradicionalni dnevi odprtih vrat. V vsem tem času sprejeli 38.000 živali. 5. 10. na Stritarjevi ulici 5. Festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin. 6. in 7. oktobra je na Ljubljanskem gradu potekal 12. Ljubljana Forum. 7. oktobra Viški dan sosedov. 7. oktobra sta Cukrarna in Vrtec Pedenjped, enota Učenjak prejela nagrado zlati svinčnik za odlično izvedbo, ki ga podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Še enkrat poudarjam, zlati svinčnik, najvišja nagrada tako za Cukrarno kot Vrtec Pedenjped. 8. 10. Medeni dan. 10. 10. svetovni dan duševnega zdravja. 10. 10. mednarodni dan brezdomcev. V Miklošičevem parku je bila odprta klopca Tončku. 10. do 14. 10. v Pionirskem domu s Tednom jezikov obeležili 26. september - evropski dan jezikov. Med 10. in 15. 10. je mestni kino Kinodvor sodeloval na 28. Mednarodnem festivalu sodobnih umetnosti Mesto žensk. 11. 10. je v Cukrarni potekal sprejem zlatih maturantov ljubljanskih srednjih šol 2021/22. Kar 203 jih je bilo, 135 žensk, 68 moških. 12. oktobra sem na prireditvi ob zaključku Kajuhovega leta prejel najvišje priznanje Zveze združenj borcev, na katerega sem izjemno, izjemno ponosen. To še vedno kaže moj osebni prispevek k temu, da ohranimo zgodovinsko resnico o partizankah in partizanih. 12. oktobra smo se udeležili priznanj Vlade Republike Slovenije za požrtvovalnost v boju proti Covid-19. Od 12. oktobra do 3. novembra je na ogled razstava migrantk Nisem sama. 13. oktobra smo pri spomeniku 24 talcem pri Poljanski gimnaziji udeležili spominske slovesnosti ob 80. obletnici ustrelitve 24 talcev. Izjemno lepa prireditev. Spomenik urejen, rožice pred njem. 14. oktobra je v Grajskem vinogradu potekal dan odprtih vrat. Pojdite si ogledati ta vinograd, nekaj posebnega. 14. oktobra je ob svetovnem dnevu oživljanja pred Mestno hišo potekala predstavitev projekta Trije koraki za uspešno reševanje življenj. 15. oktobra - Prešernov trg - rožnati oktober - rak dojk. 15. oktobra je na Stritarjevi ulici potekal bazar SILA. Do 20. oktobra zbiramo prijave škode zaradi posledic septembrskih poplav. Oktobra je Turizem Ljubljana za butično doživetje Mojster Plečnik prejelo znak Slovenske turistične organizacije. Na mednarodnem področju 27. septembra v Pragi - 11. dialog županov prestolnic EU in Evropske komisije, podpisali Praško deklaracijo. 29. 9. smo se v francoskem mestu Lille udeležili politične razprave v okviru EUROCITIES kulturnega foruma. Od 30. 9. do 2. 10. smo bili tudi v Tbilisiju. Gostili smo veleposlanico, udeležence Teka miru, vodjo pevskega zbora britanskega parlamenta, skupino županov iz Bavarske in predstavnike turistične skupnosti iz Vrnjačke Banje, Srbija ter delegacijo sarajevskega Kantonalnega javnega komunalnega podjetja Vodovod in kanalizacija.

AD 4. KADROVSKE ZADEVE

Gradivo ste prejeli. Prosimo gospoda Čerina, da poda uvodno obrazložitev.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 26. septembra 2022.
GLASOVANJE O DNEVNEM REDU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 36. seje mestnega sveta skupaj s spremembo.

Hvala lepa. Cenjene kolegice in kolegi. Približuje se konec mandata, zato vam komisija predlaga samo 2 sklepa. Hvala lepa.

Odpiramo prvi predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov MOL-a v Svet Osnovne šole Kašelj. Razprava? Ni razprave. Ugotavljam navzočnost po celotni točki. 36.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: V Svet Osnovne šole Kašelj se imenujejo Andrej Ambrož, Boštjan Avguštinčič, Simona Kralj. Mandat imenovanih traja štiri leta.

Prosim za vaš glas.

32 ZA,

0 PROTI.

Gremo na drugi predlog Sklepa o imenovanju predstavnika MOL-a v Svet zavoda Mladinski dom Malči Beličeve. Razprava? Ni razprave.

Glasovanje poteka o PREDLOGU SKLEPA: V Svet zavoda Mladinski dom Malči Beličeve se imenuje Goran Popović. Mandat imenovanega traja štiri leta.

34 ZA,

0 PROTI.

Tudi to smo zaključili.

Gremo na ključno točko – 5. točko.

AD 5. A) PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2022

B) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2022

C) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2022

D) PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2023

E) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA V VREDNOSTI NAD 200.000 EUROV ZA LETO 2023

F) PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI SKUPNE VREDNOSTI PRAVNIH POSLOV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA, KI JIH LAHKO SKLEPA MESTNA OBČINA LJUBLJANA V LETU 2023 

Predlagam, da točki A) in D) obravnavamo skupaj. Govorimo vse skupaj – predlog Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2022, kjer pašejo tudi ti sklepi o nepremičninah in pod D) predlog Odloka o spremembah proračuna MOL za leto 2023. Gradivo ste prejeli s sklicem seje. Prejeli ste poročilo naslednjih odborov, ki so navedeni zadaj. Pred sejo ste k točki prejeli še prikaz stanja zadolženosti MOL in javnih zavodov ter njenih oseb, ampak govorimo za obdobje 30. 9. 2022. Kot vidite našo zadolžitev, je približno vsak meščan zadolžen 310 evrov. Prosim gospo Sašo Bistan, da poda uvodno obrazložitev k vsem točkam oziroma obema točkama.

I. V Svet Osnovne šole Kašelj se imenujejo: - Andrej AMBROŽ - Boštjan AVGUŠTINČIČ - Simona KRALJ II. Mandat imenovanih traja štiri leta.
I. V Svet zavoda Mladinski dom Malči Beličeve se imenuje: Goran POPOVIĆ. II. Mandat imenovanega traja štiri leta.
Saša Bistan

Hvala za besedo. Spoštovane svetnice in svetniki. Spoštovani župan, podžupanja in podžupani, sodelavci. Glavni razlog za predlagani rebalans in spremembe proračuna je uskladitev financiranja projektov glede na dinamiko izgradnje in vključitev novih projektov v proračun. Rebalans proračuna za leto 2022 je planiran v višini 455 mio in je nižji od sprejetega proračuna za 26 mio. Spremembe proračuna za leto 2023, pa so predvidena v višini 487 mio oziroma je višji za 24 mio od sprejetega proračuna. Prihodki v letu 2022 so predvideni višini 433 mio, v letu 2023 pa 467 mio. Odhodki v letu 2022 so planirani višini 438 mio, v letu 2023 pa 469 mio. Pri dohodnini smo v dveh letih upoštevali povprečnino 645 oziroma 647 evrov. To je 158 oziroma 159 mio. Po zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije je načrtovan prihodek v višini 15,4 milijone. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je načrtovano v obeh letih za 64 mio. Prihodki od premoženja so v letu 2022 predvideni višini 29 mio, v letu 2023 pa 32. Komunalni prispevek investitorjev je načrtovan v letu 2022 v višini 50 mio, danes je realizacija 35 mio, za leto 2023 pa pričakujemo 57 mio. Donacije so načrtovane v letu 2022 v višini 624.000 in sicer sta največji za projekt Galerija Severna Emonska vrata in za obnovo otroškega igrišča v četrtni skupnosti Jarše. Prihodki od države v letu 2022 so načrtovani višini 7 mio, v letu 2023 pa 14 mio. Prihodki iz Evropske unije, pa so v letu 2022 predvideni višini 18 mio, v letu 2023 pa 35 mio. Razlog za zmanjšanje v letu 2022 oziroma povišanje v letu 2023 je usklajevanje dinamike gradnje posameznih projektov in investicij. Kapitalski transfer javnemu stanovanjskemu skladu je v letu 2022 planiran v višini 2,4 mio. V letu 2023 pa 3,5 mio. Zadolževanje je že povedal župan v uvodni besedi. V obeh letih predvidevamo zadolžitev do 20 mio, odplačilo dolga po višini 15 mio. Največje povečanje v rebalansu je predvideno pri Oddelku za predšolsko vzgojo izobraževanje za 5,5 mio in pri Oddelku za kulturo za slabe 3 milijone. Največja porabnika sredstev v spremembah proračuna pa sta Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 156 mio in Služba za razvojne projekte in investicije 102 milijona. Novi projekti, ki so vključeni v dokumenta, pa so: obnova pokopališča Navje, nakup Bibliobusa, javno - zasebna partnerstva za projekta Park varne mobilnosti in projekt Zelena energija na objektih in površinah MOL, izgradnja objekta za termično predelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav, Projekt EOL, nadaljevanje celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL, prenova zunanjih in športnih površin pri osnovni šoli Trnovo, celovita prenova kuhinje v osnovni šoli Dravlje, celovita prenova osnovne šole Danile Kumar, celovita prenova objekta Vrtca Vila Jelka v enoti Vila, podvoz med Parmovo in Tivolsko cesto, obnova Litijske ceste na odseku od mostu čez Grubarjev kanal do Hruševske ceste, projekt Co-form for Cities, glavni cilj projekta je varovanje okolja v srednji Evropi in komunalna opremljanja različnih stavnih zemljišč v Ljubljani. Hvala.

Hvala lepa, gospa Sever, stališče odbora.

Spoštovani gospod župan, spoštovani vsi navzoči. Lepo pozdravljeni. Odbor za finance je obravnaval Predlog rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 in sklep ni bil sprejet od šestih navzočih so bili trije glasovi za in trije glasovi proti. Prav tako je Odbor za finance obravnaval predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023, od šestih navzočih so bili trije glasovi za trije proti. Tako tudi ta sklep ni bil sprejet. Hvala lepa.

Gospod Sedmak.

Hvala, lep pozdrav vsem. Statutarno pravna komisija k točkama A) in D) ni imela pripomb javnega značaja. Hvala.

Hvala lepa. Razprava prosim. Gospa Škrinjar.

Mojca Škrinjar

Hvala lepa. Večkrat v tem mestnem svetu smo že govorili o kakovosti življenja v Ljubljani. Vedno smo poudarjali, da je čista voda, čist zrak zdravje za vse, razvoj, izobraževanje in kultura, da so to temelji. No pri čisti vodi in čistem zraku je seveda pomemben tudi promet in tu v rebalansu vidim, da se nekoliko zmanjšuje številka za vzdrževanje cest. Nekatere ceste v Ljubljani so res, res uboge, veliko križišče je bilo prenovljenih, nekaj cest tudi, vendar je stanje na nekih delih še zelo slabo. Tako, da je 6,5 mio investicij v ceste, ki umanjka v tem rebalansu pravzaprav zelo vprašljivo. Je pa povečanje proračuna za 4 milijone za javni promet dobrodošlo, vendar se človek sprašuje, kaj pravzaprav za ta denar dobiš, saj je en avtobus je kar velika, velika investicija. Prav tako se zmanjšuje kolesarska infrastruktura za 350.000, pa že zdaj je, bi rekla zelo improvizirana, steze so narisane na cestah. Tako da pravzaprav niso prave kolesarske steze. No za varovanje okolja, kar tudi sodi v sklop čista voda, čist zrak, pa zdravje za vse se tudi zmanjšujejo številke in tudi investicije v mestnem vodovode se zmanjšujejo iz 1.400.000 na 750.000. Pri izobraževanju vidimo veliko povečanjem, mislim, da gre tukaj za okrog 10 mio, tukaj pa verjetno nameravate s tem zajeti plače v vrtcih, ki seveda bodo narasle s povečanjem sredstev za javni sektor. Se pa leto za letom sprejema sklep o manjši kvadraturi za otroke. Tukaj pa seveda še nismo na čistem. Pri kulturi se povečuje vsota iz 18 mio na 31,5 mio, kar je pohvalno, se pa galerijska dejavnost zmanjšuje, pa vendarle bi veljalo razmisliti o tem, da se ta številka ne bi zmanjševala, ampak kvečjemu povečevala. Seveda v tem proračunu ne vidim nobene poteze v povezavi s Plečnikovim stadionom. Kje je zdaj ta projekt? Ali bo država odkupila Plečnikov stadion od Pečečnika, MOL-a in Olimpijskega komiteja, zato, da bi končno ta stadion dobil tisto vlogo, ki mu pritiče, na koncu koncev je Plečnik uvrščen med Unescove znamenitosti. To me tukaj precej bi rekla žalosti, da pravzaprav v tem rebalansu in tukaj ni niti sledu tega, kako bi pravzaprav pristopili k temu. Se je pa uredil oziroma se ureja trg MDB. Tukaj se načrtuje 2,8 mio, pa ni to samo edini trg, ki se ureja, tudi s pomočjo evropskih sredstev, ampak tudi mnogo drugih projektov, recimo kanalizacija na Jurčkovi. Tukaj so vsa uporabljena Evropska sredstva in to kaže na odlično sodelovanje našega župana z vlado Janeza Janše v preteklem.. ja, kaj se smejete? To je res. Največ evropskih sredstev je prišlo takrat.