36. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL

17. 10. 2022

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude
3. Poročilo župana
4. Kadrovske zadeve
5. b) Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2022
5. c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2022
5. e) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2023
5. f) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2023
6. a) Predlog Rebalansa finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2022
6. b) Predlog Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2023
7. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2023 iz naslova povečanega obsega dela
8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek
10. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek
11. Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji razvoja javnega zavoda Center Rog za obdobje 2023 – 2027
12. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora JA-386
13. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VI-288
14. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del prostorske enote PE3 v območju OPPN 173 Parmova (umik točke)
16. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 182 Pod hribom - del
17. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 75 Gospodarska cona Agrokombinatska S - del
19. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 449 Ilovica ob Jurčkovi 3
21. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 20 Barjanska cesta zahod – za dele enot urejanja prostora TR-467, TR-494, TR-453 in TR-416
22. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška
24. a) Izvolitev predstavnikov Mestne občine Ljubljana v volilno telo za volitve člana državnega sveta
24. b) Določitev kandidata za člana državnega sveta