Glasovanja

Za
Proti
Vzdržan
Odsoten
5. 2. 2024, 11. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL 2022 - 2026)
Odsotna

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 374 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod, skupaj s sprejetima amandmajema.

Sprejet
Odsotna

AMANDMA Odbora za urejanje prostora: V predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta 374 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod se pika na koncu tretjega odstavka 12. člena nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi: »- na severno fasado bloka, ki meji na nadstrešnico nad uvozno-izvozno klančino ni dopustno orientirati naslednjih prostorov: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja in otroška soba.«

Sprejet
Odsotna

AMANDMA Odbora za urejanje prostora: V predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta 374 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod se v četrtem odstavku 9. člena oznaka »S2« nadomesti z oznako »S1«.

Sprejet
Odsotna

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – Prodajna pogodba za nepremičnine s parc. št.: 1563/14, 1563/15, 1563/18, 1556/21, 1556/23, 1556/48, 1556/51, 1556/54, 1556/55, 1556/56, 1556/58, 1556/60, 1556/62, 1556/63, 1556/65 in 1562/163, vse k. o. 2706 Zelena jama.

Sprejet
Odsotna

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi prejemkov za člane Nadzornega sveta Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

Sprejet
Odsotna

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi prejemkov za člane Nadzornega sveta ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

Sprejet
Odsotna

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., za leto 2024.

Sprejet
Odsotna

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., za leto 2024.

Sprejet
Odsotna

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2024 iz naslova povečanega obsega dela.

Sprejet
Odsotna

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k izplačilu dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA za leto 2022.

Sprejet

Neujemanje s svetniškim klubom

Dr. Jasminka Dedić
0%
0 %
14.2513460725363%
14 %
59.8615916955017%
Klemen Žibert
60 %