10. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

18. 12. 2023

Transkript seje

Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, gospe in gospodje, spoštovani vsi navzoči. V odsotnosti župana zaradi bolezni bom jaz vodil 10. sejo mestnega sveta. Na seji nas je navzočih 35 svetnikov, šest jih je opravičenih. Sejo so opravičili svetniki: Klemen Žibert, dr. Tina Bregant, Dejan Crnek, Bruna Antauer, Boštjan Koritnik in Danijel Avdagič. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je sklepčen in lahko prične z delom. Vse navzoče prosim, da izključimo mobilne telefone, da ne bo moteno delo sveta. S sklicem ste prejeli predlog dnevnega reda 10. seje mestnega sveta, po sklicu seje ste prejeli tudi predlog Statutarno pravne komisije za umik predlagane 15. točke z naslovom Predlog dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dopolnitev prvega člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana, drugič, dopolnjen predlog s predlogom za hitri postopek ter predlog Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje in Statutarno pravne komisije za umik predlagane 16. točke z naslovom Nesprejemljiva diskriminacija otrok s potrebnimi potrebami in njihovih družin ter predlog za ponovno izvajanje organiziranega prevoza v šolo in iz šole za učence s posebnimi potrebami. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Tovarišica Honzak, izvolite.

Hvala za besedo. V svetniškem klubu Levica smo proti umikom obeh točk, in sicer predvsem glede točke Nesprejemljiva diskriminacija otrok s posebnimi potrebami, in sicer smo na Odboru za predšolsko vzgojno izobraževanje izvedeli, da naj bi se pripravljala zdaj neka rešitev za te otroke, ki trenutno nimajo prevoza v šolo. Rečeno je bilo, da bodo dobili starši teh otrok po pošti in pa da bomo po tem lahko tudi mestni svetniki obveščeni o tem. Jaz bi prosila, da ali dobimo zdajle to obrazložitev ali pa imamo to točko in na tej točki razpravljamo o tej problematiki in o tej možni rešitvi. Hvala.

Lepa še kdo. Kolegica Mojca Sojar.

Hvala lepa za besedo. Ja tudi jaz sem proti umiku o teh dveh točki z dnevnega reda. Če so točke bile dane, če je nekdo predlagal točke na dnevni red je prav, da se o njih razpravlja oziroma o njih odloča tudi, če večina misli, da nima smisla več odločat. Ampak to je demokracija, da se o tem pogovarjamo. Imam pa še predlog oziroma to je pa bolj postopkovno, ker župana ni dajem pa vam gospod podžupan predlog, da se umakne iz dnevnega reda 13. točka. O tej 13. točki o reorganizaciji in združevanju vrtcev je bilo toliko povedanega toliko napisanega. Jaz sem upala, da bo župan glede na vse to kaj je bilo po medijih, kako je strokovna javnost temu nasprotovala, kako je zdaj celo ministrstvo povedalo, da morda, da vse vse pripravljeno gradivo ni v skladu celo z zakoni, da bi se glede na to, da se to popravi oziroma uskladi in se potem takrat razpravlja, čeprav je to samo namera. Hvala.

Hvala lepa. Gospod Primc.

Jaz bi najprej razpravljal o umiku točke glede nedopustne diskriminacije otrok s posebnim potrebami. Jaz sem s strani staršev pridobil obvestilo, ki so ga prejeli starši s strani Mestne občine Ljubljana, in sicer gre za korak v pravo smer ga ocenjujem, ampak mislim, da to še vedno ni razlog za to, da se ta točka ne obravnava. Predvsem je potrebno vedeti, da so bili starši postavljeni pred opcijo pusti ali vzemi. Gre za to, da mestna občina predlaga, da bi se prevoz za otroke s posebnimi potrebami v šolo in iz šole izvajal preko Ljubljanskega potniškega prometa. Tukaj je še kar nekaj nedorečenih zadev o katerih se je nujno potrebno pogovoriti predvsem bo pa tudi praksa pokazala a je to optimalen način ali ne. Tako, da jaz na en način ugotavljam, da vendarle je Zoran Janković razumel sporočilo predlogov teh točk dnevnega reda, hkrati pa mislim, da je potrebno vendarle dogovoriti bolj natančne podrobnosti tega izvajanja. A lahko zdaj še kar takoj še o umiku?

Kar, kar.

Potem bi pa spregovoril še nekaj besed o predlogu za umik točke o utišanju opozicije, da tako rečem. Moram reči, da me žalosti, da stališča Statutarne pravne komisije dobivamo tako slabo pravno podkrepljena. Sklicuje se med drugim Statutarno pravna komisija na mnenje Zagovornika načela enakosti. Glejte, zagovornik načela enakosti se ni spuščal v presojo zatiranja opozicije v ljubljanskem mestnem svetu, ampak individualne enakosti svetnici svetnikov v ljubljanskem mestnem svetu. In celo tako je napisal. Navedeno ne pomeni, da problematika, ki jo pobudnik izpostavlja, ni relevantna, vendar ne gre za vprašanje diskriminacije oziroma za tematiko, ki bi sodila v pristojno zagovornika. Zagovornik tako lahko na Ustavno sodišče vloži posamezne zahteve za presojo ustavnosti in mimogrede, tudi pobudnike te presoje zagovornik načela enakosti pošilja na Ustavno sodišče.

Hvala lepa gospod Sedmak.

Hvala lepa. Jaz pravzaprav ne bi ponavljal tistega kar je bilo že nekajkrat rečeno. Zagovornik načela enakosti je na pobudo naše Levice napisal mnenje, ki je moram reči koherentno tako po pravni kot tudi po vsebinski plati. Po pravni plati je točno napisal to kar je zdaj povedal gospod Primc, se pravi gospod Primc, naj se ne pritožuje tukaj, ki imamo poslovnik pač izglasovan tako kot je treba, ampak se lahko obrne tudi na Ustavno sodišče, če hoče, ampak tega problema kot bi ga on rad zastavil tukaj na mestni svet ne more reševati. Razen tega je zagovornik načela enakosti, ne samo juris, se pravi ne samo kaj pravijo naši predpise, ampak tudi, de jure, kaj je prav, ker je gospoda Primca in vse ostale poučil, kaj je to mandat, ki ga volivci dajejo neki stranki ali neki listi, kaj je to koalicija in kaj je to večinsko odločanje. In dajmo se počasi s temi pravili sprijazniti v tem mestnem svetu. Hvala.