10. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

18. 12. 2023

Dnevni red

Točke dnevnega reda
Gradivo
1. Potrditev zapisnika 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
3. Poročilo župana
7. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2024 iz naslova povečanega obsega dela
11. Predlog soglasja za zadolžitev družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., največ do višine 2.000.000 eurov
12. a) Predlog Sklepa o predhodnem soglasju k osnutku prodajne pogodbe s posebnimi določili za nepremičnini s parc. št. 441/6 in idealni delež do ½ parc. št. 441/5, v k. o. 1770 Kašelj
12. b) Predlog Sklepa o predhodnem soglasju k osnutku prodajne pogodbe s posebnimi določili za nepremičnine s parc. št. 30/6, 441/4, 2454/9 in idealni delež do ½ parc. št. 441/5, v k. o. 1770 Kašelj
12. c) Predlog Sklepa o predhodnem soglasju k osnutku prodajne pogodbe s posebnimi določili za nepremičnine s parc. št. 31/10, 32/5, 32/8, 33/1, 34/1, 35 in idealni delež do ½ parc. št. 31/11, 2459/7, 2477/18, v k. o. 1770 Kašelj
12. d) Predlog Sklepa o predhodnem soglasju k osnutku prodajne pogodbe s posebnimi določili za nepremičnine s parc. št. 31/9, 37/1, 37/2, 412/2, 414/2, 415/1, 415/2, 2459/6, 2459/8, 2477/17, 3714/8 in idealni delež do ½ parc. št. 31/11, 2459/7, 2477/18, v k. o. 1770 Kašelj
12. e) Predlog Sklepa o predhodnem soglasju k osnutku prodajne pogodbe s posebnimi določili za nepremičnine s parc. št. 31/6, 31/8, 439/3, 2454/8, 2459/5 in 2477/19, v k. o. 1770 Kašelj
12. f) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla – Menjalne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 890/55, parc. št. 888/32, parc. št. 890/56, parc. št. 890/50, parc. št. 888/25, parc. št. 888/29, parc. št. 890/52 in parc. št. 890/53, vse k.o. 1722 Trnovsko predmestje
12. h) Predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - Prodajna pogodba za nepremičnine parc. št.: 1563/14, 1563/15, 1563/18, 1556/21, 1556/23, 1556/48, 1556/51, 1556/54, 1556/55, 1556/56, 1556/58, 1556/60, 1556/62, 1556/63, 1556/65 in 1562/163, vse k. o. 2706 Zelena jama
15. Predlog dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana – dopolnitev 1. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. L. RS, št. 31/21) – drugič, dopolnjen predlog - s predlogom za hitri postopek
14. a) Predlogi sklepov o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljicam, ravnateljem in vršilcu dolžnosti ravnatelja v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih: Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola Jožeta Moškriča, Osnovna šola Polje, Osnovna šola Trnovo iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023
16. Nesprejemljiva diskriminacija otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter predlog za ponovno izvajanje organiziranega prevoza v šolo in iz šole za učence s posebnimi potrebami
14. b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani iz naslova povečanega obsega dela