7. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 9. 2023

Transkript seje

Dober dan želim. Spoštovane svetnice, svetniki, gospe in gospodje, vsi prisotni. Pričenjamo s 7. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Prisotnih je 30 svetnic in svetnikov. Odsotnost so opravičili Boštjan Koritnik, Ištvan Išt Huzjan, Vesna Ugrinovski in Klemen Žibert. Smo sklepčni, lahko začnemo z delom. Lepo prosim, da izključite mobilne telefone, da ne bo moteno delo mestnega sveta. V skladu s 93. Členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana odloča Mestni svet o mandatnih vprašanjih na začetku seje. Prejeli ste predloge ugotovitvenih sklepov Komisije za mandata vprašanja, volitve in imenovanja o potrditvi mandatov članov mestnega sveta gospe Bruni Antauer in gospodu Danielu Avdagiču. Prosim predsednika komisije, gospoda Čerina, da poda uvodno obrazložitev.

Hvala za besedo, gospod župan. Cenjene kolegice in kolegi. Tjaša Ficko je odstopila z mesta mestne svetnice in s tem tudi podžupanje. Obrazložila je svoje ozadje svoje odločitve, naslednja na vrsti na naši listi je Bruna Antauer in to je uredila volilna komisija na podlagi sklepa volilne komisije pa naša. Tako da predlagam sprejem tega sklepa. Hvala.

Hvala lepa. Razprava? Ni razprave. Ugotavljam navzočnost po celotni točki. Rezultat navzočnosti: 28.

Glasujemo O PREDLOGU UGOTOVITVENEGA SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Bruni Antauer. Mandat članice je vezan na mandat članov mestnega sveta. Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.

Prosim za vaš glas.

33 ZA,

0 PROTI.

Hvala lepa.

I. Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Bruni ANTAUER. Mandat članice je vezan na mandat članov mestnega sveta. Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.

Boš še enkrat? Gremo na drugi.

Glasujemo O PREDLOGU UGOTOVITVENEGA SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Danielu Avdagiču. Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega sveta. Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa. A je na ta sklep tudi kakšna razprava? Aleš, boš kaj dodal?

Obrazložitev je enaka kot pri prejšnji točki.

Samo, da je odstopila Mojca, a ne? Gre prosim za glasovanje.

Prosim za vaš glas.

35 ZA,

0 PROTI.

Sprejeto, hvala lepa.

I. Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Danielu AVDAGIČU. Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega sveta. Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.

A zdaj lahko oba prideta notri? Boš ti to uredil? Sania?

S sklicem se prejeli tudi predlog dnevnega reda 7. seje Mestnega sveta MOL. Po sklicu seje ste prejeli predlog Svetniškega kluba Levice in gospe Jasminke Dedić za umik predlagane 14. točke z naslovom Predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolska leta 2023/24, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 ter 15. točke z naslovom Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtci in dodatnih ugodnosti za starše. Prejeli ste tudi predloga Svetniškega kluba Liste Zorana Jankovića za umik predlagane 19. točke z naslovom Predlog za ustanovitev neodvisne komisije za ugotovitev poškodb na Kanalu C0 po poplavah 4. in 5. 8. 2023 s predlogom za hitri postopek ter 21. točke z naslovom Zahteva za razpravo o katastrofalno neočiščenih cestnih odtokih v Mestni občini Ljubljana in sprejem sklepa, s katerim se Mestni upravi naloži, da zagotovi redno čiščenje in vzdrževanje cestnih odtokov. Odpiram razpravo o dnevnem redu.

Postopkovno.

Izvolite, gospod Primc, postopkovno.