Išči

odloke, glasovanja, svetnike, svetniške klube ali njihove govore

i

Nastopi, v katerih je bil iskalni niz izrečen

17. 10. 2022, 36. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL)

Odloki, ki vsebujejo iskalni niz

Brez zadetkov.

Glasovanja, ki vsebujejo iskalni niz

13. 6. 2022, 33. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL)
11. 4. 2022, 31. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL)

AMANDMA župana: V tekstualnem delu predloga odloka se v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« črta celotno besedilo podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev za enoto urejanja prostora ŠI-273, ki se glasi: »ŠI-273 VIŠINA OBJEKTOV do P+3 URBANISTIČNI Dopustna je novogradnja objekta. Vsa parkirna mesta je POGOJI treba zagotavljati v kletnih etažah. Med objektom in PST je dopustno urediti le zelene površine OKOLJEVARSTVENI Gradnja pod nivojem terena je dopustna po določilih 78a. POGOJI člena odloka OPN MOL ID.« V grafičnem delu predloga odloka se na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« na območju enote urejanja prostora ŠI-273: − spremenijo namenska raba, tip objekta in pogoji priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo iz SScv.V;2 (pretežno večstanovanjske površine, visoka prostostoječa stavba, obveznost priključevanja) v namensko rabo ZPp (parki), in sicer tako, da se rumena barva spremeni v zeleno, oznaka enote urejanja prostora pa spremeni iz ŠI-273 SScv.V;2 v ŠI-273 ZPp in − izbrišejo gradbene meje na zemljišču parc. št. 809/237 k.o. Dravlje. AMANDMA Svetniškega kluba Levica: V prilogi 1: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja se v celoti črta urbanistični pogoj, ki se glasi: ŠI-273: Višina objektov do P+3. Urbanistični pogoji: Dopustna je novogradnja objekta. Vsa parkirna mesta je treba zagotavljati v kletnih etažah. Med objektom in PST je dopustno urediti le zelene površine. Okoljevarstveni pogoji: Gradnja pod nivojem terena je dopustna po določilih 78a. člena odloka OPN MOL ID. Skladno s tem amandmajem se uskladijo tekstualni del odloka s prilogami, grafični del in karte namenske rabe prostora. Namenska raba zemljišča naj se ne spremeni. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: V Prilogi 1 »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora« (ki nadomešča veljavno po določilih 56. člena Predloga Odloka) se črta odstavek, ki se nanaša na EUP ŠI-273, tako da se črta celotno besedilo, ki se glasi »ŠI-273; VIŠINA OBJEKTOV do P+3; URBANISTIČNI POGOJI Dopustna je novogradnja objekta. Vsa parkirna mesta je treba zagotavljati v kletnih etažah. Med objektom in PST je dopustno urediti le zelene površine. OKOLJEVARSTVENI POGOJI Gradnja pod nivojem terena je dopustna po določilih 78a. člena odloka OPN MOL ID.« Na Karti grafičnega dela OPN MOL ID št. 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« (ki nadomešča veljavno po določilih 57. člena predloga odloka) se v enoti urejanja prostora z oznako EUP ŠI-273: − brišejo »rumena barva in gradbene črte stavbe«, ki se nanašajo na območja stanovanj in na stanovanjsko stavbo, in ohrani (vriše) »zelena barva«, ki se nanaša na območje zelenih površin, − brišejo oznake »SScv.V,2«, ki se nanašajo na podrobnejšo namensko rabo prostora pretežno večstanovanjske površine, tip objekta visoka prostostoječa stavba, okoljevarstveni pogoj obveznost priključevanja na okoljsko in energetsko javno infrastrukturo, in ohrani (vpiše) oznaka »ZPp«, ki se nanaša na podrobnejšo namensko rabo prostora parki.

60% votes for
0% votes against
0% votes abstained
40% not present
0% did not vote
27
 
0
 
0
 
18
 
14. 3. 2022, 30. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL)
31. 1. 2022, 29. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL)
13. 12. 2021, 28. seja Mestnega sveta MOL (Mestni svet MOL)

Raba skozi čas

Raba po svetniških klubih